Дана 25. 10. 2021. године одржан писмени део (тест) стручног испита за издавање лиценце
Сазнај више
Списак кандидата који су у октобарском испитном року (18.10.2021. године и 21.10.2021. године) положили стручни испит за и
Сазнај више
Потписан Споразум о сарадњи
Споразум о сарадњи о вођењу једнообразних евиденција о подацима у циљу усмеравања и усклађивања рада на праћењу и извештавању о предметима прања новца и финансирања тероризма и процене ефикасности и делотворности система за спречавање прања новца и финан
Сазнај више
УСВОЈЕНЕ НАЦИОНАЛНЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА
На седници Владе Републике Србије одржаној 30. септембра 2021. године донет је Закључак о усвајању Националне процене ризика од прања новца и националне процене ризика од финансирања тероризма, Процене ризика од прања новца и финансирања тероризм
Сазнај више
Обавештење везано за ФАТЦА пропис
Сазнај више
Обавештење за кандидате за полагање стручног испита за обављање послова овлашћеног лица
Сазнај више
Обавештења о налогу за уплату таксе за полагање стручног испита
Сходно Закону о републичким административним таксама (Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 - исправка, 61/05, 101/05- др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 - др. закон, 83/15, 112/15, 113/17, 3/
Сазнај више
Видео презентације вебинара за лиценцирање
Сазнај више