APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Тумачење члана 23. Закона

Тумачење члана 23. Закона

Питање:

Молим Вас за одговор на следеће питање:

Чланом 23 Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма предвиђена је могућност поверавања вршења појединих радњи и мера познавања и праћења странке трећем лицу, код успостављања пословног односа (из члана 8 став 1, тачке 1-4).

Ставом 2 овог члана дефинисано је да је треће лице обвезник из члана 4, став 1, тачке 1,3,4 и 8.

Питање гласи: да ли обвезник из члана 4, тачка 8 (брокерско-дилерско друштво) може поверити вршење радњи и мера из члана 8 став 1, тачке 1-4 обвезнику из члана 4, тачка 1 (банци)?

Конкретно, да ли банка као обвезник Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма може као треће лице вршити део обавеза из члана 8 за брокерско дилерско друштво (пословни партнер, регистровано брокерско-дилерско друштво са којим има закључен уговор о пословној сарадњи), и то:

1)  Утврди идентитет странке;

2) провери идентитет странке на основу докумената, података или информација прибављених из поузданих и веродостојних извора;

3) утврди идентитет стварног власника странке и провери његов идентитет у случајевима прописаним овим законом;

4) прибави информације о сврси и намени пословног односа или трансакције и друге податке у складу са овим законом. 

 

Одговор:

Чланом 23. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма    („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10- у даљем тексту: Закон) предвиђена је могућност да обвезник, под условима утврђеним Законом, приликом успостављања пословног односа повери вршење радњи и мера познавања и праћења странке из члана 8. став 1. тач. 1-4 Закона трећем лицу које је истовремено и обвезник из члана 4. став 1. тач. 1, 3, 4. и 8. Закона.

С обзиром на одредбе члана 23. Закона, јасно је да брокерско-дилерско друштво може банци поверити вршење појединих радњи и мера познавања и праћења странке.

Међутим, у сваком конкретном случају неопходно је имати у виду и остале одредбе члана 23. Закона, а нарочито оне које говоре о томе да је обвезник дужан да претходно провери да ли треће лице испуњава услове прописане Законом, као и то да се поверавањем вршења појединих радњи и мера познавања и праћења странке трећем лицу обвезник не ослобађа одговорности за правилно вршење радњи и мера познавања и праћења странке у складу са Законом. Такође, указујемо и на одредбу члана 24. став 1. по којој обвезник не сме да повери вршење појединих радњи и мера познавања и праћења странке трећем лицу, ако је странка оф-шор правно лице или анонимно друштво.

 

2011 Управа за спречавање прања новца