APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Двофакторски међународни факторинг и идентификација странке

Двофакторски међународни факторинг и идентификација странке

Питање:

Обраћамо Вам се, као надлежном органу, са молбом за мишљењем и тумачењем Одредбе која се односи на познавање и праћење странке, а у вези са Одредбом о међународном факторингу у двофакторском систему (Закон о факторингу). Имајући у виду да у међународном факторингу који функционише у двофакторском систему Увозни фактор постаје власник потраживања и уплата која буде стизала у моменту доспећа потраживања стизаће са рачуна Увозног фактора, мишљења смо да Мере и радње познавања странке треба да се задрже на Увозном фактору.

Одговор:

Када је реч о међународном факторингу у двофакторском систему, домаћа банка (домаћи/извозни фактор) успоставља пословни однос са ино/увозним фактором. Ино/увозни фактор врши плаћање извозном фактору, то јест банци на дан доспећа потраживања. На основу члана 14. став 2. Закона о факторингу („Службени гласник РС“, бр. 62/2013), фактор који обавља међународни факторинг у двофакторском систему у обавези је да преузме радње и мере познавања и праћења странке, у складу са прописима којима се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма. Несумњиво је да се наведена одредба упућује на Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10 – у даљем тексту: Закон).

Сама природа овог правног посла га сврстава у високи ризик. Због тога је неопходно спроводити појачане радње и мере познавања и праћења странке. Једна од мера је да обвезник у интерфакторском уговору, аналогно са чланом 29. став 5. Закона, посебно утврди и документује обавезу сваке уговорне стране у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма. Овим ће се осигурати да ће ино/увозни фактор предузети адекватне мере у смислу предузимања радњи и мера познавања и праћења своје странке, у овом случају увозника-дужника.

 Банка као обвезник врши све радње и мере прописане у Закону потребне за идентификацију странке који врши трансакцију код банке као и анализу ризика странке. Пошто је странка са којом банка ступа у пословни однос ино/увозни фактор, неопходно је извршити идентификацију ино/увозног фактора као и анализу ризика од прања новца и финансирања тероризма који носи наведена странка. По општеприхваћеним међународним стандардима обвезници у свим државама које примењују стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма  су, на првом месту, банке и сличне финансијске институције. Због тога је неопходно у оквиру анализе ризика странке утврдити да ли је странка из државе која примењује стандарде у овој области који су на нивоу стандарда Европске уније или шире, као и да ли је у држави у којој послује дужна да предузима радње и мере за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма, то јест да ли је обвезник по закону те државе који регулише ову област. Уколико је ово случај, може се претпоставити да ће ино/увозни фактор извршити идентификацију своје странке, то јест увозника-нерезидента.

Уколико  је странка из државе која не примењује стандарде у овој области који су на нивоу стандарда Европске уније или шире, или у држави у којој послује није дужна да предузима радње и мере за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма, то јест није обвезник по закону те државе који регулише ову област, домаћа банка (домаћи/извозни фактор) је дужна да предузме додатне мере за умањење ризика од прања новца, то јест да овај ризик сведе на мининум. Једна од могућих радњи је идентификовање купца-дужника директним тражењем документације од стране домаће банке.

2011 Управа за спречавање прања новца