APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Tумачење члана 15. Закона

Tумачење члана 15. Закона

Питање:

Сагласно чл. 15 Закону, Утрврђивање и провера идентитета правног лица, прописано је да се подаци прибављају  увидом у оригинал или оверену копију документације из регистра (или непосредним увидом у званични јавни регистар), као и да документација не сме бити старија од 3 месеца. Ако није могуће прибавити податке на тај начин, подаци који недостају се прибављају из оригинала или оверене копије др. пословне документације. Ако податке који недостају, из објективних разлога није могуће утврдити на прописани начин , подаци се утврђују на основу писане изјава клијента.

Уколико се успоставља пословни однос са правним лицем,  у чијој власничкој структури су друга  правна лица која су и у власничкој структури правних лица која су већ клијенти банке и докуметацију банка поседује али је старија од 3 месеца у овом моменту, може ли се пословни однос успоставити са постојећом расположивом документацијом (иако је старија од 3 месеца)?

Уколико може да ли би се могла прибавити само писана изјава странке да није било промена?

Молимо за одговор и на следеће питање, као допуну питања из претходног маил-а:

Уколико се успоставља пословни однос са правним лицем у чијој власничкој структури су правна лица која су већ  клијенти банке и за које је приликом утврђивања власничке структуре прибављена документација у ранијем периоду тако да је тренутно старија од три месеца, да ли је потребно прибавити нову документацију (не старију од 3 месеца) за та правна лица-клијенте-власнике и њихове власнике или се пословни однос може успоставити на основу већ прибављене документације у ранијем периоду?

Одговор:

На основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10 – у даљем тексту: Закон) обвезници предузимају радње и мере познавања и праћења странке при успостављању пословног односа са странком.

Обвезник, приликом упостављања пословног односа са странком, може да користи документацију коју има у свом поседу на основу раније успостављених пословних односа. На основу члана 22.  Закона, обвезник је дужан да прати пословање странке са посебном пажњом, што укључује праћење и ажурирање прибављених исправа и података о странци, а све у обиму и учесталости која одговара степену ризика утврђеном у анализи из члана 7. тог закона. Одредбе члана 22. примењују се на све пословне односе, а посебно у случају успостављања пословног односа са странком на основу претходно прибављене документације која је старија од три месеца, те сматрамо да је неопходно извршити ажурирање тих података.   

 

2011 Управа за спречавање прања новца