APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Јавне Набавке > Jaвна набавка мале вредности - набавка рачунарске опреме

Jaвна набавка мале вредности - набавка рачунарске опреме

17-Apr-2014 15:42:47

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 – у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1.1.3/2014, број 05-160/2014 од 1. 4. 2014. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности број 1.1.3/2014, број 05-160/1/2014 од 1. 4. 2014. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара, набавкa рачунарске опреме, ЈНМВ број 1.1.3//2014


Датотеке за преузимање

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара875KB.doc
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности добара1565KB.doc
2011 Управа за спречавање прања новца