APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Идентификација стечајне масе

Идентификација стечајне масе

Питање:

Обратио нам се стечајни управник у намери да отвори рачун стечајне масе. Као документ за идентификацију стечајне масе достављено је решење Трговинског суда од 24.11.2008 о обустави стечајног поступка (правноснажно дана 02.02.2009.године) над стечајним дужником и наставку стечајног поступка у односу на стечајну масу. Како је за конкретно правно лице стечајни поступак покренут по старом Закону о стечајном поступку, по којем није постојала обавеза регистрације стечајне масе код АПР-а, то и није могуће извршити непосредан увид у регистар стечајних маса.

Како смо у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма у обавези да правна лица идентификујемо на основу извода из званичног регистра који није старији од 3 месеца,  на који начин у горе описаном случају извршити идентификацију стечајне масе? Другим речима, пошто је случај специфичан, да ли можемо да прихватимо горе поменуто Решење Трговинског суда и да на основу тог документа иденфиикујемо стечајну масу?   

Одговор:

На основу члана 15. став 1. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10 - у даљем тексту: Закон) обвезник утврђује и проверава идентитет странке која је правно лице прибављањем одговарајућих података из члана 81. Закона.

Наведени подаци прибављају се увидом у оригинал или оверену копију документације из регистра који води надлежни орган државе седишта правног лица, а која не сме бити старија од три месеца од дана предаје обвезнику, као и непосредним увидом у Регистар привредних субјеката или други званични јавни регистар.

Уколико није могуће прибавити све податке из званичног, јавног регистра, обвезник је дужан да податке који недостају прибави из оригиналног или овереног документа или друге пословне документације коју доставља странка, односно на основу писмене изјаве странке ако податке који недостају, из објективних разлога, није могуће утврдити на прописани начин.

Имајући у виду претходне одредбе, као и то да према члану 27. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон и 71/2012 - одлука УС) стечајни управник заступа стечајног дужника, односно стечајну масу у покретању и вођењу судских, управних и других поступака, те да стечајна маса поседује страначку способност, односно правни субјективитет, али не и својство правног лица, сматрамо да се у конкретном случају може извршити идентификација стечајне масе на основу решења Трговинског суда, уз могућност да обвезник податке који недостају, а које из објективних разлога није могуће утврдити на прописани начин прибави на основу писмене изјаве странке, у конкретном случају стечајног управника као законског заступника странке.

2011 Управа за спречавање прања новца