APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Идентификација лица приликом уплате и подизања средстава за правно лице

Идентификација лица приликом уплате и подизања средстава за правно лице

Питање:

Достављам Вам типове трансакција за које у пракси постоји дилема које учеснике трансакције је неопходно пријавити након извршења готовинских трансакција у износу од 15 000 рсд или висе, у динарској противвредности.

1. Уплата пазара (шифра основа 165) - Прималац средстава је увек правно лице, међутим уплатиоци средстава (лица која доносе налог) могу бити различита физичка лица - власник, овлашћено лице, али и возачи, курири.. који не морају бити овлашћени, нити у уговорном односу са правним лицем.

2. Исплата са рачуна правног лица (шифра основа 166) - Давалац је увек правно лице, међутим физичко лице које подиже средства може бити власник, овлашћено лице.. као и лице које само врши услугу подизања средстава (нпр. курир) и за то не мора бити овлашћено.

3. Уплата и повраћај позајмице оснивача (шифра основа 181/182) - Код трансакција уплате и повраћаја позајмице, трансакције могу извршавати физичка лица која нису оснивачи, већ лица које врше услугу уплате односно подизање средстава (нпр. курири, возачи..)

Молим Вас за мишљење и став које лице је потребно евидентирати у горе наведеним ситуацијама, када налог доноси и физички извршава трансакцију лице које није овлашћено, већ врши услугу уплате, односно подизања средстава за правно лице.

Одговор:

У складу са чланом 37. ст. 1 и 2 Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10 - у даљем тексту: Закон) обвезник је дужан да Управи за спречавање прања новца достави одговарајуће податке из члана 81. став 1. Закона  о свакој готовинској трансакцији у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности, као и увек када у вези са трансакцијом или странком постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

На основу члана 15. став 1. Закона обвезник утврђује и проверава идентитет странке која је правно лице прибављањем одговарајућих података из члана 81. Закона, односно пословног имена, адресе, седишта, матичног броја и пореског идентификационог броја правног лица које успоставља пословни однос или врши трансакцију, односно за које се успоставља пословни однос или врши трансакција. Наведени подаци прибављају се увидом у оригинал или оверену копију документације из регистра који води надлежни орган државе седишта правног лица, а која не сме бити старија од три месеца од дана предаје обвезнику, као и непосредним увидом у Регистар привредних субјеката или други званични јавни регистар.

Чланом 16. Закона прописано је да обвезник утврђује и проверава идентитет заступника и прибавља податке о имену и презимену, датуму и месту рођења, пребивалишту или боравишту, јединственом матичном броју грађана, заступника који у име и за рачун странке-правног лица успоставља пословни однос или врши трансакцију, као и врсту и број личног документа, датум и место издавања, увидом у лични документ заступника у његовом присуству. Ако из тог документа није могуће прибавити прописане податке, подаци који недостају прибављају се из друге службене исправе, коју подноси заступник. Истим чланом прописано је и да ако обвезник код утврђивања и провере идентитета заступника посумња у истинитост прибављених података, дужан је да о томе прибави и његову писмену изјаву.

Када је реч о лицима која врше услугу уплате, односно подизања новчаних средстава за правно лице, а не спадају у категорију овлашћених лица већ се ради о куририма, возачима, итд, сматрамо да идентификација ових лица спада у делокруг интерне процедуре обвезника, имајући у виду да овакви случајеви нису од непосредног значаја у смислу повишеног ризика од прања новца и финансирања тероризма већ евентуално преваре или неких других кривичних дела те као такви нису регулисани Законом.

2011 Управа за спречавање прања новца