APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Инструкција за плаћање таксе

Инструкција за плаћање таксе

Подносилац захтева за давање мишљења у вези са применом републичких прописа, сходно одредбама члана 3. и 5. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03...57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16 и 61/17) постаје обвезник таксе прописане Тарифом републичких административних такси, која је саставни део овог Закона.

Обвезник је дужан да уз захтев приложи одговарајући доказ да је таксу платио.

Чл. 18. и 19. Закона о републичким административним таксама прописана су ослобођења од плаћања таксе.

За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа, физичком лицу – такса износи 1.530,00 динара.

За захтев за давање мишљења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа, правном лицу, односно предузетнику – такса износи 12.490,00 динара.

Број рачуна за уплату републичке админстративне таксе  је: 840-742221843-57

У елемент број модела позива на број одобрења уноси се модел 97.

Структура елемента позив на број одобрења по моделу 97 садржана је у Правилнику - јавни приходи у Прилогу 3.

Позив на број одобрења код модела 97 је шифра општине на чијој територији правно лице има седиште, односно територија општине на којој физичка лица уплаћују таксу.

 

Пример уплатнице уколико се уплата врши из општине Рашка
Датотеке за преузимање

Шифарник општина251KB.pdf
2011 Управа за спречавање прања новца