APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Oбавештење о закљученом уговору

Oбавештење о закљученом уговору

11-Aug-2015 08:44:16

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности чији је предмет био одржавање софтвера, Управа је 30.јула 2015. године донела одлуку о закључењу уговора са понуђачем „Atos International Solutions and Services“.

Назив наручиоца:

Министарство финансија,

Управа за спречавање прања новца

Адреса наручиоца:

Београд, Масарикова 2

Интернет страница наручиоца:

www.аpml.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Јавнa набавка мале вредности услуга - услуге одржавања софтвера

Редни број набавке: ЈНМВ 1.2.5/2015

Назив и ознака из Општег речника набавке:

72267000 - Услуге одржавања и поправке софтвера

 

Уговорена вредност:

665.500,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда:

Једна

Понуђена цена (услуга орджавања софтвера)

Понуђена цена 665.500,00 динара без ПДВ

Понуђена цена 798.600,00 динара са ПДВ

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

Понуђена цена 665.500,00 динара без ПДВ

Понуђена цена 798.600,00 динара са ПДВ

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 

30. 7. 2015. године

Датум закључења уговора:

10. 8. 2015. године

Основни подаци о добављачу:

 Atos IT Solutions and Services d.o.o Београд,

Париске комуне бр. 22, 11070 Београд,

МБ 20665394, ПИБ 106712648

Период важења уговора:

12 месеци

 

2011 Управа за спречавање прања новца