APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Командитно друштво и ималац приоритетних (преференцијалних) акција - утврђивање стварног власника

Командитно друштво и ималац приоритетних (преференцијалних) акција - утврђивање стварног власника

Питање:

Уколико се у власничкој структури клијента налази командитно друштво, да ли је, поред утврдивања командитора који је крајњи власник друштва, потребно утврдити и крајњег власника друштва комплементара, или је за комплементара довољно само прибављање извода из регистра без утврђивања власничке структуре?

Уколико је потребно утврдити и крајњег власника комплементара, молимо да нам одговорите које лице је у том случају стварни власник клијента - крајњи власник командитора, или крајњи власник комплементара?

2. Уколико је укупни капитал друштва подељен на обичне и приоритетне акције, да ли се стварним власником друштва може сматрати ималац приоритетних (преференцијалних) акција, имајући у виду да је разлика између обичних и преференцијалних акција (осим уколико се ради о посебној врсти преференцијалних акција које се могу конвертовати у обичне) управо у томе што преференцијалне акције не дају право на управљање друштвом, већ обезбеђују само право на имовинску корист у

Одговор:

1) На основу члана 3. Закона, стварни власник привредног друштва, односно другог правног лица јесте:

-  физичко лице, које је посредно или непосредно ималац 25% или више пословног удела, акција, права гласа или других права, на основу којих учествује у управљању правним лицем, односно учествује у капиталу правног лица са 25% или више удела или има доминантан положај у управљању имовином правног лица;

-  физичко лице, које привредном друштву посредно обезбеди или обезбеђује средства и по том основу има право да битно утиче на доношење одлука органа управљања привредним друштвом приликом одлучивања о финансирању и пословању.

На основу Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15) комлементари воде послове друштва и заступају га, што се сматра управљањем правним лицем. Пошто комплементари уносе уделе/улоге у командитно друштво, када се ради о комплементару као правном лицу потребно је утврдити власничку структуру комплементара, односно утврдити да ли физичка лица, као чланови комплементара у командитном друштву, имају појединачно 25% или више удела у командитном друштву (не рачунајући неновчане уделе у виду рада и услуга), што их чини стварним власницима.

2) Уколико је вредност преференцијалних акција које поседује акционар већа од 25% основног капитала друштва, акционар се сматра стварним власником, пошто је у том случају непосредни ималац 25% или више пословног удела, односно акција, и учествује у капиталу правног лица са 25% или више удела.

Указујемо вам и на члан 80. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) који прописује да мишљења органа државне управе (па самим тим и Управе за спречавање прања новца) нису обавезујућа.

 

2011 Управа за спречавање прања новца