APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Уговор о коришћењу ПОС терминала

Уговор о коришћењу ПОС терминала

Питање:

Да ли је потребно спровести радње и мере познавања и праћења странке приликом закључивања уговора о прихватању платних картица у случајевима када је акцептант клијент друге банке која нема акцептантску мрежу и који из тог разлога са банком закључује искључиво уговор о коришћењу ПОС терминала, имајући у виду да сходно одредбама члана 3. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма појам пословног односа подразумева „однос између странке и обвезника заснован на уговору у вези са вршением делатности обвезника, за који се у тренутку успостављања очекује да 6е трајати’?

Одговор:

Члан 9. Закона прецизира да је обвезник дужан да примени радње и мере познавања и праћења странке приликом успостављања пословног односа са странком. Како члан 3. овог закона дефинише пословни однос као „однос између странке и обвезника који је заснован на уговору у вези са вршењем делатности обвезника, за који се у тренутку успостављања очекује да ће трајати“ сматрамо да је за банку веома важно да на овакав начин посматра поменути уговор и постави питање да ли је у конкретном случају реч о пословном односу или не. Уколико је одговор да није у питању пословни однос, онда банка нема обавезу да примењује мере и радње познавања и праћења странке у складу са Законом. Међутим, треба имати у виду и чињеницу да послови прихватања платних картица јесу у вези са вршењем делатности банке и да се врше на основу закљученог уговора (највероватније на неодређено време) на основу чега се намеће закључак да је потребно спровести одговарајуће радње и мере познавања и праћења. Нарочито је важно да се из разлога минимизирања репутационог ризика банке прибаве све релевантне информације о акцептанту. 

Ипак, на банци је да, узимајући у обзир све елементе уговора закљученог са другом банком, као и смисао превентивних мера прописаних Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, закључи који ће обим радњи и мера предузети у односу на акцептанта, а с обзиром на то да је акцептант странка друге банке. С тим у вези,  може се уговором између две банке предвидети да се ради о идентификацији преко трећег лица, у ком случају је друга банка – она чије су странке акцептанти, треће лице у смислу Закона.

2011 Управа за спречавање прања новца