APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Потребна документација за отварање рачуна Стамбеним заједницама

Потребна документација за отварање рачуна Стамбеним заједницама

Питање:

Поступајући у складу са чланом 23. став 1. тачка 2) Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма; Банка Поштанска штедионица а.д. Београд при отварању рачуна стамбених заједница, као лица грађанског права, од законског заступника - управника стамбене заједнице, захтева да Банци за досије клијента достави и Записник са седнице на којој је донета одлука стамбене заједнице о избору управника.

Имајући у виду учестале приговоре клијената – управника стамбених заједница – на обим документације која се подноси при отварању рачуна, нарочито на захтев да поднесу и оригинал или оверену копију одлуке о свом избору или записника са седнице стамбене заједнице, као и то да је одлука о избору/записник са седнице стамбене заједнице на којој је донета одлука о избору управника део неопходне документације која се подноси при упису у Регистар стамбених заједница и да је у Решењу о упису стамбене заједнице наведен управник и његов ЈМБГ, потребно је ваше званично мишљење:

-да ли је Банка обавезна да при идентификацији клијената стамбених заједница као лица грађанског права тражи и овај документ, односно,

-да ли ће се сматрати да је Банка испунила своју обавезу из члан 23. став 1. тачка 2) уколико податке о законском заступнику прикупи из Решења о упису стамбене заједнице у Регистар стамбених заједница без подношења Банци саме одлуке стамбене заједнице о избору управника.

Будући да је Регистар стамбених заједница јаван, Банка увек може да изврши проверу исправности Решења и података о законском заступнику увидом у Регистар.

Одговор:

На основу члана 16. ст. 2. Закона о становању и одржавању зграде (“Сл.гласник РС“, бр. 104/16) стамбена заједница има статус правног лица, а не лица грађанског права. Из тог разлога, приликом утврђивања и провере идентитета правног лица и заступника правног лица, сходно се примењује одредбе члана 20. и члана 21. Закона.

 За отварање рачуна Стамбене заједнице, законски заступник исте, у конкретном случају управник Стамбене заједнице, банци доставља:

-          лични документ управника,

-         решење надлежног Одељења Управе градске општине о упису Стамбене заједнице и управника у Регистар стамбених заједница, уз напомену да банка податке о правном лицу, може прибавити непосредним увидом у регистар Јединствене евиденције стамбених заједница и

-          потврду о Пореском идентификационом броју (ПИБ) издату од стране Пореске управе, с обзиром да напред наведено решење не садржи овај податак.

 

2011 Управа за спречавање прања новца