APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Мишљење о примени члана 29. став 2. тачка 4) Закона

Мишљење о примени члана 29. став 2. тачка 4) Закона

Питање:

Чланом 29. став 2. тачка 4) Закона дефинисано је да је обвезник дужан да прати пословање странке са дужном пажњом што између осталог укључује праћење и ажурирање прибављених информација, података и документације о странци и њеном пословању. Радње и мере из овог члана, обвезник је дужан да врши у обиму и учесталости која одговара степену ризика странке.

Шта се подразумева под ажурирањем прибављених информација, података и документације о странци у динамици и обиму који одговара анализи ризика као и шта може да буде адекватан доказ да је банка извршила радње и мере из овог члана.

Да ли је нпр у периоду који одговара анализи ризика, а на основу утврђеног степена ризика странке,  довољно тражити од странке само потписану изјаву да није било промена у документацији или је потребно прибављати поново сву документацију, или вршити проверу документације на основу јавно доступних регистара/комерцијхалних база?

Одговор:

Чланом 29. став 2. тачка 4) Закона предвиђено је да праћење пословања странке са дужном пажњом укључује и праћење и ажурирање прибављених информација, података и документације о странци и њеном пословању, коју је обвезник дужан да врши у обиму и учесталости која одговара степену ризика утврђеном у анализи из члана 6. овог закона.

 На обвезнику је да процени у ком обиму и периоду ће напред поменуту радњу и меру вршити, у зависности од степена ризика. Примера ради, уколико странка приликом првог контакта са обвезником изјави да је било промена и о томе достави доказ, обвезник ће исту евидентирати и то констатовати службеном белешком. Уколико се ради о странкама према којима се примењују појачане радње и мере познавања и праћења, обвезник ће повремено пратити странку и уколико, преко комерцијалних база и других јавно доступних извора информација утврди да је дошло до неких промена, тражиће од странке доказ о томе и евидентираће промену.

2011 Управа за спречавање прања новца