APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Мишљење о примени члана 50. став 1. тачка 1) Закона

Мишљење о примени члана 50. став 1. тачка 1) Закона

Питање:

Да ли давалац лизинга може поверити вршење послова прописаних Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма свом оснивачу – банци (такође обвезник Закона) у целости, или делимично на тај начин што би овлашћено лице и његов заменик имали подељено радно време код два послодавца и то банке и даваоца лизинга?

 Образложење:

Члан 50. Закона прописује услове које овлашћено лице и његов заменик морају да испуњавају, па тако тачка 1) у првом ставу поменутог члана наводи: „да је запослено код обвезника на радном месту са овлашћењима која том лицу омогућавају делотворно, брзо и квалитетно извршавање задатака прописаних овим законом“.

С друге стране, Закон о раду предвиђа могућност заснивања радног односа са непуним радним временом на неодређени временски период, како следи:

Члан 39. Закона о раду наводи „Радни однос може да се заснује и за рад са непуним радним временом, на неодређено или одређено временом“.

Члан 42. став 2. Закона о раду наводи: „Послодавац је дужан да запосленом који ради са непуним радним временом обезбеди исте услове рада као и запосленом са пуним радним временом који ради на истим или сличним пословима“.

Члан 43. Закона о раду наводи: „Запослени који ради са непуним радним временом код једног послодавца може за остатак радног времена да заснује радни однос код другог послодавца и да на тај начин оствари пуно радно време“.

Имајући у виду цитиране одредбе два закона, занима нас да ли би једно лице могло да буде запослено са непуним радним временом код два послодавца, оба обвезника ЗОСПНИФТ и то тако што би код једног послодавца (банка) обављало послове спречавања прања новца, док би код другог послодавца (давалац лизинга) такође обављало послове из области спречавања прања новца и било именовано за овлашћено лице? Број радних сати био би подељен у уговорима о раду сходно обиму послова код једног, односно другог послодавца, тако да би запослени у укупном збиру остваривао пуно радно време од 40 часова недељно.

Одговор:

Сходно члану 50. став 1. тачка 1) Закона, овлашћено лице, који је од стране обвезника именован за вршење појединих радњи и мера за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма, може бити лице које је запослено код обвезника на радном месту са овлашћењима која том лицу омогућавају делотворно, брзо и квалитетно извршавање задатака прописаних овим законом.

Како је чланом 41. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/2017) предвиђено да запослени који ради са непуним радним временом код једног послодавца може за остатак радног времена да заснује радни однос код другог послодавца и да на тај начин оствари пуно радно време, Управа за спречавање прања новца сматра да не постоји сметња да једно лице буде запослено са непуним радним временом код два послодавца, тако што би и код једног послодавца (банка)  и код другог послодавца (давалац лизинга) обављало послове из области спречавања прања новца финансирања тероризма и било именовано за овлашћено лице, уколико такав начин рада не утиче да задатке прописане овим законом обавља делотворно, брзо и квалитетно.

Све напред наведено важи и за заменика овлашћеног лица.

2011 Управа за спречавање прања новца