APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Мишљење о примени члана 64. Закона који се односе на јавне бележнике

Мишљење о примени члана 64. Закона који се односе на јавне бележнике

Питање:

Да ли је потребно да директор правног лица (или његов статутарни таступник) приликом солемнизације уговора (без обзира на врсту уговора) попуњава и потписује упитник за политички изложене личности?

Одговор:

Директор правног лица (или његов статутарни заступник) приликом солемнизације уговора (без обзира на врсту истог) не треба да попуњава и потписује упитник за функционере, с обзиром да се законски заступник правног лица не сматра странком.

Приликом састављања јавнобележничког записа и потврђивања приватне исправе (солемнизације) која се односи на трансакцију, а под којом се у смислу члана 3. став 1. тачка 7) закона сматра пријем, давање, замена, чување, располагање или друго поступање са имовином код обвезника, јавни бележник је дужан да узме изјаву од директора правног лица да ли је стварни власник правног лица фунционер

2011 Управа за спречавање прања новца