APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Мишљење о примени члана 3. став 1. тачка 25) алинеја (7)

Мишљење о примени члана 3. став 1. тачка 25) алинеја (7)

Питање:

Појашњење члана 3. став 1.тачка 25)  Закона  који прописује да је функционер Републике Србије и члан органа управљања у јавном предузећу или привредном друштву у већинском власништву државе.

Да ли се под функционером Републике Србије подразумевају, у смислу овог Закона, и директори јавних комуналних предузећа чији су оснивачи локалне самоуправе и чланови Надзорних одбора тих комуналних предузећа?

Одговор:

У складу са чланом 3. став 1. тачка 25) Закона, фунционер Републике Србије је физичко лице које обавља или је у последње четири године обављало високу јавну фунцију, између осталих и као члан органа управљања у јавном предузећу или привредном друштву у већинском власништву државе.

Јавно предузеће је предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, сходно члану 3. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016). У члану 25. став 3. истог законом предвиђено је да је директор јавног предузећа фунционер који обавља јавну функцију. 

На основу свега напред наведеног, Управа истиче да се директори јавних комуналних предузећа сматрају органом управаљања у јавном предузећу, па сходно томе представљају фунционере у смислу Закона.

2011 Управа за спречавање прања новца