APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Мишљење о примени члана 17. став 6. Закона – када посредник у промету/закупу непокретности прибавља фотокопију личног документа клијента

Мишљење о примени члана 17. став 6. Закона – када посредник у промету/закупу непокретности прибавља фотокопију личног документа клијента

Питање:

Да ли је посредник у промету и закупу непокретности у обавези да идентификује и прибави фотокопију личног документа лица заинтересованог за куповину или изнајмљивање непокретности које заказује гледање непокретности ради чије продаје или давања у закуп посредник посредује?

Одговор:

На основу члана 17. став 6. Закона, приликом идентификације странке која је физичко лице и законског заступника те странке, обвезник је дужан да прибави фотокопију личног документа тог лица, на којој уписује датум, време и лично име лица које је извршило увид и чува је у складу са законом.

 У радње и мере познавања и праћења странке, спада, између осталих и утврђивање идентитета странке, сходно члану 7. став 1. тачка 1) Закона, коју обвезник врши и при успостављању пословног односа са странком, сходно члану 8. став 1. тачка 1) Закона.

 У складу са чланом 3. став 1. тачка 13) пословни однос јесте пословни, професионални или комерцијални однос између странке и обвезника који је у вези са вршењем делатности обвезника и за који се у тренутку успостављања очекује да ће трајати.

 На основу свега напред наведеног сматрамо да се гледање непокретности ради чије продаје или давања у закуп посредник посредује не сматра пословним односом у смислу Закона, па приликом гледања непокретности посредник може само да идентификује странку увидом у лични документ.

 Посредник у промету и закупу непокретности ће, сходно члану 17. став 6. Закона утврдити идентитет и прибавити фотокопију личног документа физичког лица и законског заступника тог лица приликом закључивања уговора о прометну или закупу непокретности, јер се закључивање истих сматра пословним односом у смислу овог закона. 

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца