APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Допуна одговора Управе на питање да ли су чланови надзорног одбора јавних комуналних предузећа чији су оснивачи локалне самоуправе фунционери Републике Србије, сходно члану 3. став 1. тачка 25) алинеја (7) Закона

Допуна одговора Управе на питање да ли су чланови надзорног одбора јавних комуналних предузећа чији су оснивачи локалне самоуправе фунционери Републике Србије, сходно члану 3. став 1. тачка 25) алинеја (7) Закона

Питање:

 

Да ли се под фунционером Републике Србије подразумевају директори јавних комуналних предузећа чији су оснивачи локалне самоуправе и чланови надзорног одбора тих комуналних предузећа?

 

 

Одговор:

Управа остаје при мишљењу да се директори јавних комуналних предузећа сматрају органом управаљања у јавном предузећу и представљају фунционере у смислу Закона и исто допуњује следећем:

Сходно члану 15. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), органи јавног предузећа су надзорни одбор и директор.

Послове које врши надзорни одбор предвиђени су чланом 22. истог закона.

Уколико на основу наведених послова надзорни одбор обавља функцију органа управљања у јавном предузећу, чланови надзорних одбора јавних комуналних предузећа сматрају се фунционером у смислу члана 3. став 1. тачка 25) алинеја (7) Закона.

Напомињемо још и то да Управа, према члану 84 став 1. тачка 4) Закона даје мишљења о примени Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и прописа донетих на основу овог закона и није надлежна за тумачење других закона, као и поменутог Закона о јавним предузећима.

 

2011 Управа за спречавање прања новца