APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Ванбрачни партнер као ужи члан породице функционера

Ванбрачни партнер као ужи члан породице функционера

Питање:

Да ли се ванбрачни партнер функционера сматра ужим чланом породице функционера у смислу ЗСПНФТ уколико не постоји заједница живота? 

Одговор:

Према Породичном закону („Службени гласник РС“ бр. 18/05, 72/11 – др. закон) чланом 4. ванбрачна заједница дефинисана је као  трајнија заједница живота жене и мушкарца, између којих нема брачних сметњи, у којој ванбрачни партнери имају права и дужности супружника, под условима који су одређени тим Законом. У случају престанка ванбрачне заједнице, ванбрачни партнери морају дефинисати имовинске односе, начин вршења родитељског права као и евентуално издржавање супружника. Према Пордичном закону ови односи се могу регулисати споразумом или одлуком суда, који се у правном саобраћају третирају као доказ престанка ванбрачне заједнице.

               

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“ бр. 113/2017 – у даљем тексту: Закон) чланом 3. став 1. тачка 26) дефинише да је члан уже породице функционера брачни друг или ванбрачни партнер, родитељи, браћа и сестре, деца, усвојена деца и паторчад и њихови брачни и ванбрачни партнери.

 

У вези са тим, мишљења смо да је на обвезнику који у конкретном случају поступа и примењује радње и мере познавања и праћења странке прописане Законом да утврди да је ванбрачна заједница престала да постоји, увидом у поменута документа. Уколико обвезник не може да утврди постојање одлуке суда или споразум којим се у случају престанка ванбрачне заједници регулишу њихова међусобна права и обавезе, може затражити од странке изјаву оверену код нотара, којом под кривичном и материјалном одговорношћу тврди да је ванбрачна заједница престала да постоји.

  

 

2011 Управа за спречавање прања новца