APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Да ли се директор и регистратор Агенције за привредне регистре сматрају функционером у смислу Закона?

Да ли се директор и регистратор Агенције за привредне регистре сматрају функционером у смислу Закона?

Питање:

Да ли се директор и регистратори Агенције за привредне регистре сматрају фунционером Републике Србије?

  

 

Одговор:

Сходно члану 3. став 1. тачка 25) алинеја (1) Закона, фунционер Републике Србије је физичко лице које обавља или је у последње четири године обављало високу јавну фунцију у земљи, и то: председник државе, председник Владе, министар, државни секретар, посебни саветник министра, помоћник министра, секретар министарства, директор органа у саставу министарства и његови помоћници, и директор посебне организације, као и његов заменик и његови помоћници.

Према члану 34. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018-др.закон), врсте посебних организација су секретаријати и заводи, а законом се могу образовати и посебне организације с другачијим називом. Чланом 35. став 1. овог закона, посебном организацијом руководи директор, који за свој рад одговара Влади, а ставом 2. истог члана закона, директора поставља Влада на пет година, на предлог председника Владе, према закону којим се уређује положај државних службеника.

Јавна агенција је, према члану 1. став 1. Закона о јавним агенцијама („Сл.гласник РС“, бр. 18/2005 и 81/2005-испр.) организација која се оснива за развојне, стручне или регулаторне послове од општег интереса.

У складу са чланом 10. став 1. Закона о агенцији за привредне регистре („Сл.гласник РС“, бр. 55/2004, 111/2009 и 99/2011), директора Агенције именује и разрешава Влада, на предлог управног одбора, а ставом 2. истог члана овог закона, директор се именује на период од пет година и може поново бити именован.

С обзиром да Агенција за привредне регистре, на основу свега напред наведеног представља посебну организацију, директор Агенције за привредне регистре, кога именује Влада Републике Србије се сматра фунционером у смислу члана 3. став 1. тачка 25) алинеја (1) Закона, док регистратори исте нису обухваћени овим појмом.        

  

 

2011 Управа за спречавање прања новца