APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Која лица се сматрају члановима органа управљања политичке странке?

Која лица се сматрају члановима органа управљања политичке странке?

Питање:

Која лица се сматрају члановима органа управљања политичке странке с обзиром да су исти обухваћени појмом функционер Републике Србије сходно члану 3. став 1. тачка 25) алинеја 8) Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма)?

Одговор:

Свака политичка странка у складу са чланом 14. став 3. Закона о политичким странкама („Службени гласник РС“, бр.36/2009 и 61/2015-одлука УС) доноси статут којим, између осталог уређује организацију по територијалном принципу и унутрашњу организацију, органе, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања.

Према члану 84. тачка 4) Закона, Управа за спречавање прања новца припрема и даје мишљење о примени овог закона и прописа донетих на основу овог закона у сарадњи са надзорним органима. 

Тумачење унутрашње структуре и организације политичких странака није у домeну надлежности Управе, па Вам из тог разлога одговор на питање која лица се сматрају члановима органа управљања политичке странке може дати искључиво политичка странка у конкретном случају.

  

 

2011 Управа за спречавање прања новца