APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Да ли је задруга рачуновођа обвезник по Закону?

Да ли је задруга рачуновођа обвезник по Закону?

Питање:

Задруга рачуновођа обавља само књиговодствене послове за своје клијенте директним вођењем пословних књига и ангажовањем задругара по Уговору о делу.

1.  Да ли је задруга рачуновођа Конто обвезник по Закону о спречавању прања новца и финансирању тероризма?

2. Овлашћена лица у задрузи су сви задругари који имају активне уговоре. Како у том случају да задруга доставља списак овлашћених лица и колико пута годишње?

3. Задруга води пословне књиге за Српску напредну странку од оснивања. И овде се ради само о књиговодственим пословима. У коју групу ризика би задруга требала да сврста политичке странке, с обзиром да су законски заступници функционери?

 

  

 

Одговор:

1. Чланом 4. став 1. тачка 14) Закона као обвезници су предвиђени предузетници и правна лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга. Непосредним увидом у регистар Агенције за привредне регистре, Задруга рачуновођа „Конто“ (у даљем тексту: Задруга) са седиштем у Београду-Врачар, ул. Булевар Краља Александра бр. 86-90, МБ:17252364 има својство правног лица регистрованог за обављање претежне делатности која носи назив рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање, под шифром 6920.

С тим у вези, мишљења смо да Задруга јесте обвезник у смислу члана 4. став 1. тачка 14) Закона, с обзиром да је иста регистрована за обављање рачуноводствених, књиговодствених и ревизорских послова, као и за пореско саветовање.

2.Задруга је дужна да поступа у складу са чланoм 49. Закона и именује овлашћено лице и његовог заменика за вршење појединих радњи и мера за спречавање и откривање прања новца и финансирање тероризма које испуњава услове из члана 50. Закона. У складу су чланом 52. став 3. Закона, Задруга је дужна да Управи достави податке о личном имену и називу радног места овлашћеног лица и његовог заменика, као и податке о личном имену и називу радног места члана највишег руководства одговорног за примену Закона, као и сваку промену наведених података најкасније у року од 15 дана од дана именовања. 

3.Политичке странке према члану 5. Закона о политичким странкама („Службени гласник РС“, бр.36/2009 и 61/2015-одлука УС) стичу статус правног лица уписом у Регистар политичких странака. Из тог разлога, идентитет политичке странке и заступника политичке странке обвезник утврђује и проверава у складу са чланом 20. и 21. Закона.           

У коју ће категорију ризика обвезник сврстати странку зависи од анализе ризика од прања новца и финансирања тероризма, коју је обвезник дужан да изради и детаљно ажурира у складу са смерницама које доноси орган надлежан за вршење надзора над применом овог   

 

2011 Управа за спречавање прања новца