APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Да ли чланови Школског одбора основних и средњих школа потпадају под функционере у смислу Закона?

Да ли чланови Школског одбора основних и средњих школа потпадају под функционере у смислу Закона?

Питање:

Да ли чланови Школског одбора основних и средњих школа потпадају под функционере у смислу Закона?

 

  

 

Одговор:

Према члану 115. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), орган управљања у школи јесте школски одбор. Чланом 116. истог закона предвиђено је да чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.

Сходно наведеном, чланови школских одбора основних и средњи школа нису функционери у смислу члана 3. став 1. тачка 25) Закона.

Истичемо још и то да је на обвезнику, да на основу анализе ризика из члана 6. Закона, свако лице које обавља високу јавну функцију, а која није таксативно наведена у члану 3. став 1. тачка 25) Закона, сврста у одређену категорију ризика и на основу тога примени одговарајуће радње и мере познавања и праћења странке.

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца