APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Да ли лица која се налазе на руководећим местима у Влади АП Војводине или Извршном већу АП Војводине потпадају под функционере према Закону?

Да ли лица која се налазе на руководећим местима у Влади АП Војводине или Извршном већу АП Војводине потпадају под функционере према Закону?

Питање:

Да ли лица која се налазе на руководећим местима у Влади АП Војводине или Извршном већу АП Војводине потпадају под функционере према Закону?

  

 

Одговор:

Према члану 46. став 1. Статута Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“, бр. 20/2014), покрајинску владу чине председник, један или више потпредседника и чланови Покрајинске владе које, у складу са чланом 48. став 4. Статута бира Скупштина већином гласова од укупног броја посланика. Према наведеном Статуту, орган АП Војводине није Извршно веће, већ Покрајинска управа која у складу са чланом 55. Статута за свој рад одговорна Покрајинској влади и Скупштини, а послове покрајинске управе обављају покрајински секретаријати и покрајинске посебне управне организације. Покрајинским секретаријатом руководи члан Покрајинске владе, а покрајинским посебним управним организацијама директор кога поставља Покрајинска влада. 

Сходно наведеном, напред наведена лица нису функционери у смислу члана 3. став 1. тачка 25) Закона.

Истичемо још и то да је на обвезнику, да на основу анализе ризика из члана 6. Закона, свако лице које обавља високу јавну функцију, а која није таксативно наведена у члану 3. став 1. тачка 25) Закона, сврста у одређену категорију ризика и на основу тога примени одговарајуће радње и мере познавања и праћења странке.

 

  

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца