APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Да ли је председник општине или градоначелник функциoнер према Закону?

Да ли је председник општине или градоначелник функциoнер према Закону?

Питање:

Да ли је председник општине или градоначелник функцинер према Закону?

 

 

Одговор:

Према члану 180. став 2. Устава Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 98/2006) скупштину јединице локалне самоуправе чине одборници. Градоначелника бира Скупштина града из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града, у складу са чланом 51. став 1. Статута града Београда („Сл.гласник РС“, бр. 39/08), док Скупштина градске општине има председника кога на предлог најмање једне трећине одборника бира из састава одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника, према члану 81. став 1. Статута. 

Појмом функционер у смислу члана 3. став 1. тачка 25) Закона обухваћен је народни посланик, не и одборник, па се председник општине и градоначелник не сматрају функционером према дефиницији Закона.

Истичемо још и то да је на обвезнику, да на основу анализе ризика из члана 6. Закона, свако лице које обавља високу јавну функцију, а која није таксативно наведена у члану 3. став 1. тачка 25) Закона, сврста у одређену категорију ризика и на основу тога примени одговарајуће радње и мере познавања и праћења странке.

  

 

  

 

2011 Управа за спречавање прања новца