APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Питање Друштва за управљање добровољним пензијским фондом

Питање Друштва за управљање добровољним пензијским фондом

Питање:

Које лице се сматра странком друштва за управљање добровољним пензијским фондом у смислу Закона у случајевима када су обвезници уплате пензијског доприноса лица наведена у члану 41. став 1. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005 и 31/2011, у даљем тексту: ЗДПФПП)?

 

  

 

Одговор:

На основу члана 41. став 1. ЗДПФПП утврђено је да пензијски допринос у добровољни пензијски фонд уплаћује:

1) физичко лице, или друго физичко, односно правно лице за рачун физичког лица;

2) организатор, у своје име и за рачун запосленог, односно члана синдиката, у складу са пензијским планом;

3) послодавац, у име и за рачун запосленог, у складу са уговором о чланству између члана добровољног пензијског фонда и друштва за управљање.

У случају када физичко лице у своје име и за свој рачун уплаћује пензијски допринос у добровољни пензијски фонд, пословни однос се и у фази акумулације и у фази повлачења средстава успоставља са истим лицем и то лице се сматра странком у смислу члана 3. став 1. тачка 5) Закона. 

У случају када физичко лице у своје име, а за рачун другог физичког лица уплаћује пензијски допринос у добровољни пензијски фонд, пословни однос са физичким лицем које врши уплате у корист другог физичког лица у фази акумулације се успоставља у тренутку закључења Уговора о чланству у добровољном пензијском фонду и то лице се сматра странком у смислу члана 3. став 1. тачка 5) Закона.

Члан фонда на чији индивидуални рачун су вршене уплате од стране другог физичког лица постаје странка у фази повлачења средстава.

У случају када правно лице у своје име, а за рачун другог физичког лица уплаћује пензијски допринос у добровољни пензијски фонд, пословни однос са правним лицем које врши уплате у корист физичког лица, нпр свог запосленог у фази акумулације се успоставља у тренутку закључења Уговора о чланству у добровољном пензијском фонду и то правно лице се сматра странком у смислу члана 3. став 1. тачка 5) Закона.

Члан фонда на чији индивидуални рачун су вршене уплате од стране правног лица постаје странка у фази повлачења средстава. 

У случају када организатор, у своје име и за рачун запосленог, односно члана синдиката, у складу са пензијским планом уплаћује пензијски допринос у добровољни пензијски фонд, пословни однос са Организатором пензијског плана у фази акумулације се успоставља у тренутку закључења Уговора о пензијском плану и добијања сагласности надлежног министарства и то правно лице, односно синдикат се сматра странком у смислу члана 3. став 1. тачка 5) Закона.

Члан фонда на чији индивидуални рачун су вршене уплате од стране Организатора пензијског плана постаје странка у фази повлачења средстава. 

У случају када послодавац, у име и за рачун запосленог, у складу са уговором о чланству између члана добровољног пензијског фонда и друштва за управљање уплаћује пензијски допринос у добровољни пензијски фонд, пословни однос са истим чланом успоставља се и у фази акумулације и у фази повлачења средстава и то лице се сматра странком у смислу члана 3. став 1. тачка 5) Закона.

  

 

2011 Управа за спречавање прања новца