APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Питање Друштва за управљање добровољним пензијским фондом

Питање Друштва за управљање добровољним пензијским фондом

Питање:

На основу члана 124. став 1. Закона, обвезник је дужан да радње и мере из чл. 5. и 6. овог закона изврши у односу на странке са којима је пословна сарадња успостављена пре ступања на снагу овог закона у року од једне године од дана ступања на снагу овог закона.

 У случају добровољног пензијскг фонда, пословни однос у фази акумулације, између обвезника уплате и друштва за управљање добровољним пензијским фондом се успоставља у тренутку закључења уговора о чланству у добровољном пензијском фонду, а пословни однос у фази повлачења средстава, између друштва за управљање добровољним пензијским фондом  и члана добровољног пензијског фонда се успоставља у тренутку подношења захтева за исплату акумулираних средстава и/или делимичан или трансфер укупних акумулираних средстава у други фонд.

Молимо за мишљење да се радње и мере познавања и праћења странке могу спроводити приликом првог контакта са странком подношење захтева за исплату акумулираних средстава и/или делимичан трансфер укупних акумулираних средстава у други фонд).

  

 

Одговор:

Сходно члану 124. став 1. Закона, радње и мере познавања и праћења странке која није истовремено и члан фонда и обвезник уплате (случајеви из члана 41. став 1. тач. 2) и 3) ЗДПФПП), врше при успостављању пословног односа, што значи да се у том случају радње и мере познавања и праћења странке – обвезника уплате врше приликом закључења уговора с друштвом за управљање добровољним пензијским фондом и током трајања уговорног односа, а  радње и мере познавања и праћења странке - члана фонда врше се приликом подношења захтева за исплату акумулираних средстава  и/или захтева за делимичан или трансфер укупних акумулираних средстава у други фонд. Ако обвезник на основу анализе ризика утврди да је потребно извршити радње и мере у ранијој фази —  пословни однос се успоставља и пре овог захтева за исплату, односно трансфер акумулираних средстава.

  

 

2011 Управа за спречавање прања новца