APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Да ли се при успостављању ностро кореспондентског односа, инострана банка треба третирати као странка, сходно члану 8. став 1 тачка 1) Закона?

Да ли се при успостављању ностро кореспондентског односа, инострана банка треба третирати као странка, сходно члану 8. став 1 тачка 1) Закона?

Питање:

Да ли се при успостављању ностро кореспондентског односа, инострана банка треба третирати као странка, сходно члану 8. став 1 тачка 1) Закона?

  

 

Одговор:

Према члану 3. став 1. тачка 14) Закона кореспондентски однос јесте однос између две банке или друге сличне институције, који настаје отварањем рачуна једне банке или друге сличне институције код друге банке у циљу вршења послова међународног платног промета. Полазећи од тога да је странка, између осталог, правно лице коме банка пружа производе/услуге односно које успоставља пословни однос са банком, а да пословни однос јесте пословни, професионални или комерцијални однос између странке и банке који је у вези са вршењем делатности банке и за који се у тренутку успостављања очекује да ће трајати, то се пословним односом у случају успостављања кореспондентног односа са страном банком може сматрати однос између две банке код којих кореспондентна банка пружа услуге респондентној банци. Ово значи да је код успостављања лоро кореспондентног односа обавеза банке (пружаоца услуге) да у односу на странку (респондентна банка) примени радње и мере из члана 7. Закона и одредбе члана 36. Закона.

 

Међутим, истичемо да се код успостављања ностро кореспондентног односа прибављање релевантних информација о банци прописаних одредбама члана 36. Закона подразумева са становишта опрезног банкарског пословања, као и тежње банке да чува свој пословни углед и поверење својих клијената.

  

 

2011 Управа за спречавање прања новца