APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Да ли послове заменика овлашћеног лица Raiffeisen Future АД Београд може да обавља лице које је у радном односу код Raiffeisen банке АД Београд, а које би функцију заменика овлашћеног лица вршило на основу уговора о пословној сарадњи, сходно члану 50. За

Да ли послове заменика овлашћеног лица Raiffeisen Future АД Београд може да обавља лице које је у радном односу код Raiffeisen банке АД Београд, а које би функцију заменика овлашћеног лица вршило на основу уговора о пословној сарадњи, сходно члану 50. Закона?

Питање:

Да ли послове заменика овлашћеног лица  Raiffeisen Future АД Београд може да обавља лице које је у радном односу код Raiffeisen банке АД Београд, а које би функцију заменика овлашћеног лица вршило на основу уговора о пословној сарадњи, сходно члану 50. Закона?

  

 

Одговор:

Према члану 50. став 1. тачка 1) Закона, овлашћено лице може бити лице које је, између осталог запослено код обвезника на радном месту са овлашћењима која том лицу омогућавају делотворно, брзо и квалитетно извршавање задатака прописаних овим законом, док је ставом 2. истог члана Закона предвиђено да заменик овлашћеног лица мора да испуњава исте услове као и овлашћено лице.

Послове заменика овлашћеног лица  Raiffeisen Future АД Београд не може да обавља лице које је у радном односу код Raiffeisen банке АД Београд, без обзира што су у питању обвезници који су повезана правна лица у складу са чланом 62. став 2. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.закон, 5/15 и 44/2018), односно, без обзира што је банка 100% власник друштва.

Наиме, Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – олдука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачења) у члану 5. је прописано да запослени јесте физичко лице које је у радном односу код послодавца, а чланом 30. да се радни однос заснива уговором о раду. 

Стога сматрамо да уговором о пословној сарадњи на основу којег би лице обављало функцију заменика овлашћеног лица, не би био испуњен услов предвиђен чланом 50. став 1. тачка 1) Закона, с обзиром да се лице које је ангажовано на основу уговора о пословној сарадњи не може сматрати запосленим.

  

 

2011 Управа за спречавање прања новца