APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Потписивање електронским потписом према члану 37. и 38. Закона

Потписивање електронским потписом према члану 37. и 38. Закона

Питање:

Да ли је прихватљиво да странка, имајући у виду дужност обвезника да утврди да ли је странка или стварни власник странке функционер, прибави изјаву о имовини од странке која то јесте, као и обавезу странке да својеручно потпише документа која служе у наведену сврху, те документе потпише електронским потписом на електронском уређају акционарског друштва за осигурање – рачунару, таблет рачунару, паметном телефону или уређају за електронско потписивање – плочици, електронском оловком?

 

  

 

Одговор:

Према члану 37. став 1. Закона, обвезник је дужан да процени ризик од прања новца и финансирања тероризма у односу на нову услугу коју пружа у оквиру своје делатности, нову пословну праксу, као и начине пружања нове услуге, и то пре увођења нове услуге. Такође, обвезник је дужан да процени ризик од коришћења савремених технологија у пружању постојећих или нових услуга, у складу са ставом 2. поменутог члана Закона.

Према члану 38. став 1. Закона, поступак утврђивања да ли је странка или стварни власник странке функционер обвезник уређује интерним актом у складу са Одлуком о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор („Службени гласни РС“, бр. 13/2018 и 103/2018 – у даљем тексту: Одлука). Овом одлуком прописано је да је прибављање писмене изјаве странке о томе да ли је странка или њен стварни власник функционер – једна од мера које су на располагању обвезнику, а која обвезнику треба да омогући веродостојно утврђивање да ли је странка или стварни власник странке функционер, члан уже породице функционера или блиски сарадник функционера. Такође, када је реч о прибављању изјаве странке, односно стварног власника странке, која је функционер, члан уже породице функционера или блиски сарадник функционера, о пореклу имовине која је предмет пословног односа или трансакције – Закон у погледу форме прописује да се таква изјава даје у писменом облику. 

Чланом 7. Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС“, бр. 94/2017) прописано је да се електронском документу не може оспорити пуноважност, доказна снага и писмена форма само зато што је у електронском облику.

Указујемо и на допис Министарства правде 035-02-2361/2018-05 од 5. октобра 2018. издат на захтев Народне банке Србије, у вези с коришћењем динамичког биометријског потписа, о коме је, према нашем разумевању, и овде реч, а који поменутим законом није изричито регулисан. У том допису наведено је, између осталог, да такав потпис оставља истоветан траг на трајном носачу података (рачунару, таблет уређају, мобилном телефону и др) као и својеручан потпис и да трајни носач података представља материјалну подлогу која је подобна за испуњеност захтева писмене форме.

С обзиром на то да је у овом случају и реч о новој активности у вези с процесима и системима, указујемо и на обавезе које су прописане  чланом 37. став 2. Закона, и тачком 15б Одлуке о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање („Службени гласник РС“, бр. 51/2015 и 29/2018).

Такође, указујемо на то да је том приликом потребно да буду испуњени сви услови предвиђени Одлуком о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције („Службени гласник РС“, бр. 23/2013, 113/2013 и 2/2017). Посебно скрећемо пажњу да је, у складу с тачком 21. те одлуке, потребно обезбедити постојање оперативних и системских записа како би се обезбедили непорецивост и доказивост радњи у вези са поменутим пословима.

 Такође, неопходно је обезбедити брисање свих података са електронског уређаја обвезника након пребацивања потписаног документа у информациони систем. С обзиром да се потписани документи чува у информационом систему обвезника, потребно је обезбедити да се приликом иновирања, замене или мигрирања на други систем за управљање документима обезбеди читљивост свих докумената потписаних динамичким биометријским потписом. Додатно треба обезбедити немогућност преноса дигитализованог биометријског потписа са документа који је потписан на други документ, односно да се у унутрашњој форми документа потпис чува енкриптован.

  

 

2011 Управа за спречавање прања новца