APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Како одредити стварног власника странке чији је један од оснивача акционарско друштво

Како одредити стварног власника странке чији је један од оснивача акционарско друштво

Питање:

Како одредити стварног власника странке чији је један од оснивача акционарско друштво? 

  

 

Одговор:

У складу са чланом 4. став 1. тачка 1) Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/17 - у даљем тексту: Закон), банке су обвезници по наведеном Закону. С тим у вези, банке су дужне да у свим ситуацијама прописаним чланом 8. став 1. Закона примене радње и мере познавања и праћења странке из члана 7. Закона, међу којима је у члану 7. став 1. тачка 3) Закона наведена и радња утврђивања идентитета стварног вланика странке и провера његовог идентитета у случајевима прописаним Законом.

Приликом утврђивања идентитета стварног власника странке која је правно лице или лице страног права, обвезници Закона су дужни да у свему поступају на начин и према редоследу предвиђеним чланом 25. Закона. Напомињемо да се одредбе члана 25. Закона не примењују када је странка у складу са чланом 42. ставом 1. тачка 3) државни орган, орган аутономне покрајне, орган јединице локалне самоуправе, јавна агенција, јавна служба, јавни фонд, јвни завод или комора или када је странка у складу са чланом 42. ставом 1. тачка 4) привредно друштво чије су издате хартије од вредности укључене на организовано тржиште хартија од вредности које се налази у Републици Србији или држави у којој се примењују међународни стандарди на нивоу стандарда Европске уније или виши, а који се односе на подношење извештаја и достављање података надлежном регулаторном телу.

Имајући у виду наводе из Ваше молбе и то да је један од оснивача Вашег клијента акционарско друштво, обавештавамо Вас да банка тражећи податке о стварном власнику Вашег клијента, односно странке са којом успоставља пословни однос, поступа у складу са чланом 25. Закона. 

Уколико обвезник након предузимања свих радњи прописаних наведеним чланом није у могућности да утврди стварног власника, дужан је да утврди идентитет једног или више физичких лица која обављају функцију највишег руководства у странци у складу са чланом 25. став 5. Закона.

  

 

2011 Управа за спречавање прања новца