APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Да ли физичко лице може бити сврстано у категорију ниског ризика?

Да ли физичко лице може бити сврстано у категорију ниског ризика?

Питање:

Да ли физичко лице може бити сврстано у категорију ниског ризика?

Одговор:

Члан 7. Закона прописује право и обавезу обвезника да у складу са смерницама које доноси орган надлежан за вршење надзора, изради анализу, и процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за сваку групу или врсту странке, пословног односа или услуге коју обвезник пружа у оквиру своје делатности; док члан 32. Закона говори о поједностављеним радњама и мерама, и у ставу 3. говори да обвезник може да изврши поједностављене радње и мере познавања и праћења странке и у случају када, у складу са одредбама члана 7. Закона, процени да постоји незнатан или низак ризик за прање новца или финансирање тероризма. Закон, дакле, изједначује „низак ризик“ и „поједностављене радње и мере познавања и праћења странке“.

Сматрамо да Закон даје могућност обвезницима да физичка лица сврстају у нискоризичну групу од прања новца и финансирања тероризма. Наиме, члан 7. став 3. Закона, даје овлашћење министру да пропише критеријуме за сврставање странке у нискоризичну групу, осим случајева наведених у Закону (а Закон у члану 32. став 3. даје овлашћење обвезнику да на лица примени поједностављене радње и мере познавања и праћења странке).  Што значи да је Закон (који има већу правну снагу од Правилника) овластио обвезника да примени поједностављене радње и мере познавања и праћења странке када странку сврста у нискоризичну групу.  Ако се граматичким тумачењем Закона не може доћи до оваквог разумевања одредаба 32. и 7. Закона, ово свакако произилази из примене методе логичког тумачења, имајући  у виду намеру законодавца.

Најновијим изменама Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, који је дана 10. јуна 2011. године објављен у „Службеном гласнику РС“, број 41/11, ова дилема је отклоњена, додавањем новог члана 5а Правилника, који гласи: „Странка за коју постоји низак степен ризика и на коју се примењују поједностављене радње и мере познавања и праћења странке може бити и свако друго лице коме је тај степен ризика утврђен анализом ризика коју обвезник израђује на основу члана 7. став 1. Закона.“

2011 Управа за спречавање прања новца