APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Поверавање вршења појединих радњи и мера познавања и праћења странке трећем лицу, које није из круга трећих лица из члана 30. став 2. тачка 1) Закона

Поверавање вршења појединих радњи и мера познавања и праћења странке трећем лицу, које није из круга трећих лица из члана 30. став 2. тачка 1) Закона

Питање:

Поверавање вршења појединих радњи и мера познавања и праћења странке трећем лицу, које није из круга трећих лица из члана 30. став 2. тачка 1) Закона

  

 

Одговор:

Управи за спречавање прања новца поднет је захтев за мишљење да ли банка може поверити вршење појединих радњи и мера познавања и праћења странке трећем лицу, које није из круга трећих лица из члана 30. став 2. тачка 1) Закона.

Како је у захтеву наведено, запослени у домаћем поштанском оператору ЈУ ПД Експрес доо, који би од стране запослених у банци били обучавани за спровођење радњи и мера познавања и праћења странке, спроводили би идентификацију странака у име и за рачун банке, а на основу Уговора о пословној сарадњи, при чему би одговорност за евентуалне неправилности била на банци.

Сходно члану 30. став 1. Закона, код успостављања пословног односа, обвезник може, под условима утврђеним овим законом, поверити вршење радњи и мера из члана 7. став 1. тач. 1)-5) овог закона трећем лицу, док је став 2. тачка 1) истог члана Закона предвиђено да је треће лице из става 1. овог члана обвезник из члана 4. став 1. тач. 1), 3), 4), 7), 9)-11), 13) и 16) и друштва која имају дозволу за обављање послова животног осигурања.

Поштански оператор ЈУ ПД Експрес доо није треће лице из члана 30. став 2. тачка 1) Закона, а такође није ни обвезник према Закону, с обзиром да се не ради се о јавном поштанском оператору са седиштем у Републици Србији, основаном у складу са законом којим се уређују поштанске услуге из члана 4. став 1. тачка 16). Закона.

Према члану 33. став 1. тачка 1) Закона обвезник не сме успоставити пословни однос, ако је радње и мере познавања и праћења странке извршило лице које није треће лице из члана 30. став 2. овог закона.  

Поверавање послова на основу јасних и прецизних уговорних одредаба, на основу којих би се пружалац услуга сматрао делом банке, не спада у категорију вршења радњи и мера познавања и праћења странке преко трећих лица.

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца