APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Да ли се физичко лице, које је директор у зависним привредним друштвима где је матично друштво у већинском власништву Републике Србије, сматра функционером Републике Србије?

Да ли се физичко лице, које је директор у зависним привредним друштвима где је матично друштво у већинском власништву Републике Србије, сматра функционером Републике Србије?

Питање:

Да ли се физичко лице, које је директор у зависним привредним друштвима где је матично друштво у већинском власништву Републике Србије, сматра функционером Републике Србије у смислу Закона?

  

 

Одговор:

Сходно члану 3. став 1. тачка 27) алинеја (7) Закона, функционер Републике Србије је физичко лице које обавља или је у последње четири године обављало високу јавну функцију у земљи, и то, између осталог, као члан органа управљања у јавном предузећу или привредном друштву у већинском власништву државе.

Конкретно, а.д. Телеком Србија, је у већинском власништву процесом аквизиције преузео одређени број привредних друштава и на тај начин индиректна власничка структура је промењена у корист Републике Србије кроз уделе Телекома, која прелази 50 %.

Сходно члану 62. став 4. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), већинско учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, поседује више од 50% права гласа у друштву.

На основу свега напред наведеног, Управа за спречавање прања новца је мишљења да се у конкретном случају ради о привредном друштву у већинском власништву државе, а да је директор истог функционер Републике Србије у смислу Закона, с обзиром да обавља функцију члана органа управљања. 

С тим у вези, неопходно је разликовати две ситуације:

Прву, у којој члан органа управљања у јавном предузећу или друштву у већинском власништву државе, који има статус заступника таквог предузећа, односно друштва, иступа у приватном својству (нпр. отвара лични рачун код банке) и сматра се функционером (сходно члану 3. став 1. тачка 27. под 7) Закона), у ком случају је потребно применити радње и мере познавања и праћења странке прописане чланом 38. Закона. 

У другој ситуацији, странка је јавно предузеће или друштво у већинском власништву државе, које се, према Правилнику о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“ бр. 19/2018), сврстава у категорију ниског ризика од прања новца и финансирања тероризма.

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца