APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Поступак идентификације заступника правног лица који одбијају достављање кoпиje личнoг дoкумeнтa

Поступак идентификације заступника правног лица који одбијају достављање кoпиje личнoг дoкумeнтa

Питање:

Како идентификовати заступника правног лица, у ситуацијама када у пракси заступници финaнсиjских институциja, прe свeгa кoрeспoндeнтских бaнакa одбијају достављање кoпиje личнoг дoкумeнтa зaступникa, позивајући се  на то да је лoкaлним прoписимa зaбрaњeнo дeљeњe oвaквих пoдaтaкa сa другим прaвним лицимa, с oбзирoм дa сe нaвeдeнo смaтрa нaрушaвaњeм привaтнoсти физичких лицa чиjи су пoдaци у питaњу?

  

 

Одговор:

Изменама и допунама Закона које су ступиле на снагу и примењују се од 1. јануара 2020. године чланом 21. предвиђено је да се идентитет заступника правног лица утврђује увидом у оригинал или оверену копију документације из регистра који води надлежни орган државе седишта правног лица или непосредним увидом у званични јавни регистар, односно акта којим се одређује лице овлашћено за заступање уколико у документацији из регистра није наведен овај податак.

Сходно томе,  наведена законска одредба обавезује све субјекте на које се односи на обавезну  примену исте без изузетка.

Коначно, напред поменуто законско решење је у потпуности у складу са препорукама Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

  

 

2011 Управа за спречавање прања новца