APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Када почиње да тече рок за чување података када странка користи више производа код обвезника сходно члану 95. став 1. и 3. Закона?

Када почиње да тече рок за чување података када странка користи више производа код обвезника сходно члану 95. став 1. и 3. Закона?

Питање:

Да ли појам пословни однос обухвата појединачни производ који странка има код обвезника или све производе странке код обвезника, а све у циљу правилне примене члана 95. ст.1. и 3. Закона?

  

 

Одговор:

У складу са чланом 3. став 1. тачка 13) Закона дефинисан је појам пословног односа као пословни, професионални или комерцијални однос између странке и обвезника који је у вези са вршењем делатности обвезника и који се у тренутку успостављања очекује да ће трајати.

С тим у вези, када обвезник једном успостави пословни однос са странком, исти се односи на делатност обвезника која може обухватати пружање више услуга.

На основу напред наведеног, обвезник је дужан да у складу са чланом 95. став 1. Закона податке и документацију у вези са странком, успостављеним пословним односом са странком, извршеном анализом ризика и извршеном трансакцијом, прибављене у складу са Законом, чува најмање десет година од дана окончања пословног односа, извршене трансакције, односно од последњег приступа сефу или уласка у играчницу.       

У конкретном случају, под окончањем пословног односа подразумевало би се да је обвезник странци престао да пружа услуге из своје делатности, тако да се рок од десет година рачуна од дана када је обвезник престао да пружа последњу услугу, односно од дана када је странка престала да користи последњи производ.

  

 

2011 Управа за спречавање прања новца