APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Мишљење у погледу програма финансијске групе о спречавању прања новца и финансирања тероризма и размени податка о релевантним клијентима унутар групе (пројекат размене података)

Мишљење у погледу програма финансијске групе о спречавању прања новца и финансирања тероризма и размени податка о релевантним клијентима унутар групе (пројекат размене података)

Питање:

„Generali“ група на глобалном нивоу намерава да успостави програм који омогућава јединствени приступ процени ризика странака јер је на то обавезана законодавством Европске уније и прописима које доноси италијански супревизор над радом осигуравајућих друштава. Успостављањем јединственог приступа процени ризика странака, чланице групе би размењивале податке о релевантним странкама и тако би се омогућио хомоген приступ класификацији странака на основу ризика. Односно компаније „Generali“ групе основане у Републици Србији би на тај начин слале податке матичној компанији путем посебног алата и тако их чиниле доступним релевантним функцијама одговорним за послове спречавања прања новца и финансирања тероризма у групи.

Да ли је у складу са чланом 48. Закона могућност да се унутар „Generali“ групе размењују подаци о свим високоризичним странкама како би се на тај начин обезбедио јединствен приступ у процени ризика странке.

  

 

Одговор:

Члан 48. став 2. Закона прописује да обвезник који је члан финансијске групе примењује програме и процедуре који важе за целу групу, укључујући процедуре за размену информација за потребе познавања и праћења странке, смањења и отклањања ризика од прања новца и финансирања тероризма, поступке за управљање усклађеношћу пословања у вези са овим ризицима на нивоу групе, поступак утврђивања и провере услова при запошљавању код обвезника, како би се обезбедили високи стандарди при запошљавању, поступак спровођења редовног стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених у складу с програмом годишњег стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма, обавезе вршења редовне унутрашње контроле и организовања независне унутрашње ревизије у складу са законом, као и других радњи и мера у циљу спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Даље, став 4. наведеног члана прописује да обвезник који је члан финансијске групе чије највише матично друштво има седиште у иностранству може примењивати програм ове групе само ако се тим програмом обезбеђује испуњење свих његових обавеза у складу са овим законом, другим прописима и међународним стандардима у области спречавања прања новца и финансирања тероризма и ако тај програм није супротан прописима Републике Србије.

С тим у вези, мишљења смо да је, начелно посматрано, развој програма и процедуре који ће се примењивати на нивоу финансијске групе, а који укључује размену података о странкама високог ризика, у складу са прописима Републике Србије у области спречавања прања новца и финансирања тероризма, с обзиром да се ради о процедури која има за циљ размену информација за потребе познавања и праћења странке, смањења и отклањања ризика од прања новца и финансирања тероризма, као и о поступку за управљање усклађености пословања у вези са ризицима од прања новца и финансирања тероризма на нивоу групе.

Подсећамо вас да се према члану 91. став 3. Закона не сматра да је обвезник повредио обавезу чувања пословне, банкарске или професионалне тајне када размењује информације или документацију у оквиру групе у складу са чланом 48. Закона.

Такође, сагласно члану 175. став 3. тачка 3) Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014), обавеза чувања поверљивих података које друштво за осигурање сазна у пословању са осигураником, односно другим корисником осигурања не постоји, ако је то одређено законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма.

  

 

2011 Управа за спречавање прања новца