APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Провера идентитета законског заступника коресподентских банака и прибављање копије личног документа, сходно члану 21. став 2. Закона

Провера идентитета законског заступника коресподентских банака и прибављање копије личног документа, сходно члану 21. став 2. Закона

Питање:

Молба за давање мишљења на Закон у делу идентификације заступника правног лица, према члану 21.став 2. Закона, у ситуацијама када у пракси заступници финaнсиjских институциja, прe свeгa кoрeспoндeнтских бaнакa одбијају достављање кoпиje личнoг дoкумeнтa зaступникa, позивајући се  на то да је лoкaлним прoписимa зaбрaњeнo дeљeњe oвaквих пoдaтaкa сa другим прaвним лицимa, oбзирoм дa сe нaвeдeнo смaтрa нaрушaвaњeм привaтнoсти физичких лицa чиjи су пoдaци у питaњу

Одговор:

Одредбама члана 21. Закона прописана је дужност за обвезника да без изузетка утврђује идентитет заступника правног лица (коресподентне банке) увидом у оригинал или оверену копију документације из регистра који води надлежни орган државе седишта правног лица или непосредним увидом у званични јавни регистар, односно акта којим се одређује лице овлашћено за заступање уколико у документацији из регистра није наведен овај податак, при чему је прописано и обавезно прибављање копије личног документа заступника правног лица (коресподентне банке).

 

С тим у вези, наглашавамо да је одредбама члана 35. Закона прописана обавеза примене појачаних радњих и мера познавања и праћења странке (коресподентне банке) код успостављања кореспондентског односа са банкама и другим сличним институцијама других држава, а што обухвата и додатне радње и мере прописане овим законом које обвезник врши.

 

Из  напред наведеног законског оквира недвосмислено проистиче дужност обвезника да обавезно примењује појачане радње и мере познавања и праћења странке (коресподентне банке) код успостављања кореспондентског односа са банкама и другим сличним институцијама других држава, а што неспорно укључује и обавезу обвезника да прибави копију личног документа заступника правног лица (коресподентне банке).

 

Даље, у вези постављеног питања у погледу тога да ли се мoжe кao зaступник трeтирaти лицe кoje je зaпoслeнo у прaвнoм лицу и oвлaшћeнo oдлукoм прaвнoг лицa дa прeдузимa oдрeђeнe пoслoвe у њeгoвo имe (нпр. дирeктoр oдрeђeнoг oргaнизaциoнoг дeлa у чиjoj je нaдлeжнoсти пoслoвaњe сa другим финaнсиjским институциjaмa) истичемо да је чланом 22. Закона прописан поступак утврђивања идентитета прокуристе и пуномоћника правног лица, ако у име правног лица пословни однос успоставља прокуриста или пуномоћник. У том случају, обвезник утврђује идентитет пуномоћника, односно прокуристе из писменог овлашћења које је издао заступник правног лица, чију копију чува у складу са законом. Међутим, и у том случају се на проверу идентитета прокуристе или пуномоћника и прибављање података из члана 99. став 1. тачка 2) овог закона сходно примењују одредбе члана 17. ст. 2. и 6. Закона. Поред тога, и овде је потребно прибавити податке из члана 99. став 1. тачка 2) Закона о заступнику тог правног лица.

 

Додатно, указујемо и на могућност примене члана 18. Закона којим је прописан поступак утврђивања и провере идентитета законског заступника правног лица путем квалификованог електронског сертификата (ако је заступник физичко лице), ако су испуњени услови уз става 2. тог члана. Напомињемо и да је обвезник дужан да обавести Управу и Народну банку Србије да ће утврђивање и проверу идентитета странке вршити на тај начин.

 

Напомињемо још и то да према члану 84. став 1. тачка 4) Закона Управа припрема и даје мишљења о примени овог закона и прописа донетих на основу овог закона, у сарадњи са надзорним органом. У конкретном случају, поменуто мишљење дато је уз консултације и сарадњу Народне банке Србије у чијем предлогу одговора стоји још и то да у досадашњем раду Центра за посебну контролу-АML није било евидентираних обраћања других пословних банака поводом евентуалних потешкоћа приликом утврђивања идентитета заступника правног лица (коресподентне банке), односно прибављања копије личног документа заступника правног лица (коресподентне банке), из чега проистиче утемељен закључак да се предметни наводи конкретне банке никако не могу сматрати као евентуални проблем општег карактера у пословању банака у Србији.

2011 Управа за спречавање прања новца