APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Да ли овлашћено лице може да буде ангажовано на основу уговора о допунском раду

Да ли овлашћено лице може да буде ангажовано на основу уговора о допунском раду

Питање:

Да ли овлашћено лице може да буде ангажовано на основу уговора о допунском раду из разлога што би тај службеник био запослен на пуно радно време у некој другој финансијској институцији

Одговор:

Сагласно члану 49. Закона, обвезник je дужан да за вршење појединих радњи и мера спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма именује овлашћено лице и његовог заменика, а у случају да има једног запосленог, тај запослени се сматра овлашћеним лицем.

 

Поред наведеног, а у складу са чланом 50. став 1. тачка 1) Закона, овлашћено лице је лице које, између осталог, испуњава услов да је запослено код обвезника на радном месту са овлашћењима која том лицу омогућавају делотворно, брзо и квалитетно извршавање задатака прописаних Законом, док су чланом 51. Закона дефинисане обавезе овлашћеног лица, односно његовог заменика, као и да овлашћено лице самостално врши задатке и непосредно је одговoрно највишем руководству.

 

С тим у вези, у случају закључења уговора о допунском раду,  уз ангажовање наведеног службеникa на пуно радно време у некој другој финансијској институцији, овлашћено лице не би било у могућности да у потпуности и адекватно испуњава све обавезе прописане Законом.

 

Како се напред наведено сматра допунским радом у смислу члана 202. Закона о раду ("Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), не би био испуњен услов из члана 50. став 1. тачка 1) Закона којим је прописано да овлашћено лице треба да буде запослено код обвезника.

 

Такође, у смислу Закона о раду, запосленим се сматра лице које је у радном односу код послодавца.

2011 Управа за спречавање прања новца