APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Мишљење о примени члана. 8. став 1. тачка 3) Закона када је у питању износ од 1.000 евра, како препознати повезане трансакције у износу вишем од 1.000 евра у динарској противредности и како применити члан 41. Закона, када се трансакције врше без отварања

Мишљење о примени члана. 8. став 1. тачка 3) Закона када је у питању износ од 1.000 евра, како препознати повезане трансакције у износу вишем од 1.000 евра у динарској противредности и како применити члан 41. Закона, када се трансакције врше без отварања рачуна

Питање:

Мишљење о примени члана. 8. став 1. тачка 3) Закона, тачније да ли радње и мере познавања и праћења странке из члана 7. овог закона обвезник врши и када је у питању износ од 1.000 евра, како препознати повезане трансакције у износу вишем од 1.000 евра у динарској противвредности, када пословни однос није успоставњен, као и како применити члан 41. Закона, с обзиром да ЈП „Пошта Србије“ не врши матичење корисника и све трансакције се врше без отварања рачуна

Одговор:

Сходно члану 8. став 1. тачка 3) Закона, радње и мере из члана 7. овог закона обвезник врши при преносу новчаних средстава у износу вишем од 1.000 евра или динарској противвредности тог износа, без обзира на то да ли се ради о једној или више међусобно повезаних трансакција, у случају када пословни однос није успостављен. То значи да се одредба не би односила на трансакцију која износи тачно 1.000 евра или која представља динарску противвредност тог износа.

 

Ако износ преноса новчаних средстава, укључујући и износ платних трансакција које су повезане с тим преносом, није виши од 1.000 евра или динарске противвредности овог износа, пружалац платних услуга платиоца не врши радње и мере предвиђене чланом 8. став 1. тачка 3) Закона, али је дужан да, сходно члану 11. став 6. Закона обезбеди да пренос новчаних средстава садржи најмање следеће податке о платиоцу:

1) име и презиме, односно назив платиоца;

2) број платног рачуна, односно јединствену ознаку трансакције ако се пренос новчаних средстава врши без отварања платног рачуна.

 

Према члану 11. став 9. Закона, пружалац платних услуга није дужан да провери тачност прикупљених података о платиоцу на начин прописан у чл. 17-23. овог закона ако не постоји основ сумње у прање новца или финансирање тероризма, износ преноса новчаних средстава, укључујући и износ платних трансакција које су повезане с тим преносом, није виши од 1.000 евра или динарске противвредности овог износа и пружалац платних услуга није примио новчана средства која је потребно пренети у готовом новцу или анонимном електронском новцу.

 

У складу са чланом 12. став 4. Закона, ако износ преноса новчаних средстава, укључујући и вредност с тим преносом повезаних платних трансакција, није виши од 1.000 евра или динарске противвредности овог износа, пружалац платних услуга примаоца плаћања није дужан да провери тачност прикупљених података о примаоцу плаћања, осим ако се новчана средства стављају на располагање примаоцу плаћања у готовом новцу или анонимном електронском новцу или постоји основ сумње у прање новца или финансирање тероризма.

 

Из наведеног следи да је пружалац платних услуга пошиљаоца, односно пружалац платних услуга примаоца плаћања, ако се плаћање, односно пријем новчаних средстава врши у готовом новцу (нпр. међународна новчана дознака), дужан да у складу са чл. 17 – 23. Закона утврди и провери идентитет пошиљаоца, односно примаоца плаћања, што укључује и прибављање копије или очитаног извода личног документа пошиљаоца, односно примаоца плаћања. Посебно наглашавамо да се све наведене одредбе примењују на све платне услуге које се односе на пренос новчаних средстава без обзира на износ и да није у складу са Законом да се утврђивање идентитета платиоца, односно примаоца плаћања врши само код међународне новчане дознаке, како је обвезник навео у допису.

 

У прилог напред наведеном истичемо чињеницу да ЈП „Пошта Србије“, као једини овлашћени поштански оператор,поред платних услуга врши и поштанске услуге (поштанске упутнице у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају по Закону о поштанским услугама), које се искључиво обављају у готовом новцу, а над којим надзор врши Министарство трговине, туризма и телекомуникације.

 

Што се тиче питања како препознати повезане трансакције у износу вишем од 1.000 евра у динарској противвредности, када пословни однос није успостављен, обавештавамо вас да се трансакције могу сматрати повезаним у случају да један исти платилац (правно или физичко лице) из једне поште више пута уплати новчана средства једном лицу у току једног или више дана, или да један платилац уплати једном истом лицу у току једног или више дана из више пошта новчана средства, или да више платиоца једном истом лицу из једне или више пошта уплате новчана средства.Ове примере не треба схватити као исцрпну листу примера повезаних трансакција, већ само као један од начина на који трансакције могу бити повезане. Препознавање ових и сличних повезаних трансакција могу се утврдити упоређивањем података из платних налога, као и подацима који су прибављени на основу спровођења радњи и мера из чл. 17-23. Закона у складу са поменутим одредбама чл. 11. и 12. Закона. Претпостављамо да су све поште умрежене рачунарском опремом преко више сервера са централним сервером, па ће на тај начин информатичари приступити изради апликације која ће препознати све овакве случајеве, а обвезник даље поступати по Закону.  

 

Сходно члану 41. став 1. Закона, обвезник је дужан да када успоставља пословни однос или врши трансакцију када пословни однос није успостављен, са странком из државе која има стратешке недостатке у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма, примени појачане радње и мере из става 2. овог члана. Дакле, обвезник ће увек применити појачане радње и мереиз става 2. овог члана, када успоставља пословни однос са странком странке из државе која има стратешке недостатке у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма или када врши трансакцију,без обзира на износ трансакције.

 

Горе описан начин приступања изради апликације обвезник ће применити и у случају препознавања странке из државе која има стратешке недостатке у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма.

2011 Управа за спречавање прања новца