APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Које странке ревизорске куће подлежу обавези познавања и праћења странке, да ли је потребно идентификовати траст у власничкој структури у проценту мањем од 25% и да ли је за сваки нови уговор са истом странком потребно извршити идентификацију?

Које странке ревизорске куће подлежу обавези познавања и праћења странке, да ли је потребно идентификовати траст у власничкој структури у проценту мањем од 25% и да ли је за сваки нови уговор са истом странком потребно извршити идентификацију?

Питање:

 

 

Које странке ревизорске куће подлежу обавези познавања и праћења странке, да ли је потребно идентификовати траст у власничкој структури  у проценту мањем од 25% и да ли је за сваки нови уговор са истом странком потребно извршити идентификацију?

 


 

Одговор:

У вези са питањем које странке ревизорске куће подлежу обавези познавања и праћења странке, истичемо да су у складу са чланом 4. став 1. тачка 9), 14) и 15) Закона као обвезници предвиђена друштва за ревизију и самостални ревизор, предузетници и правна лица која се баве пружањем рачуновдствених услуга, као и порески саветници. Дакле, сва физичка и правна лица регистрована у Агенцији за привредне регистре за обављање делатности која према Уредби о класификацији делатности ("Сл. гласник РС", бр. 54/2010) носи назив рачуновдствени, књиговодствени, ревизорски послови; пореско саветовање јесу обвезници Закона, а странке са којима наведени обвезници успостављају пословни однос су странке у односу на које се примењују радње и мере познавања и праћења странке предвиђене Законом.

 У складу са чланом 25. став 1. Закона обвезник је дужан да утврди идентитет стварног власника која је правно лице или лице страног права у складу са чланом 3. став 1. тач. 11) и 12) Закона и прибави податке из члана 99. став 1. тачка 13) Закона. Дакле, уколико у власничкој структури странке учествује више лица, обвезник је дужан да идентификује сваког од њих и утврди основ учествовања у власничкој структури, како би на тај начин дошао до физичког лица које је заправо стварни власник странке. 

 Узимајући у обзир наводе из захтева за давање мишљења које се односе на ситуацију у пракси када обвезник са странком сукцесивно и са одређеним размацима закључује више различитих уговора, истичемо да је у складу са чланом 3. став 1. тачка 13) Закона дефинисан појам пословног односа као пословни, професионални или комерцијални однос између странке и обвезника који је у вези са вршењем делатности обвезника и који се у тренутку успостављања очекује да ће трајати. Дакле, обвезник ће приликом успостављања пословног односа са странком предузети радње и мере из члана 7. став 1. тач. 1)-5) Закона које се односе на утврђивање и проверу идентитета странке, док је након успостављања пословног односа обвезник дужан да у складу са чланом 29. Закона прати пословање странке са дужном пажњом које између осталог укључује и праћење и ажурирање, односно периодичну проверу прибављених информација, података и документације о странци и њеном пословању.

 Напомињемо да је обвезник дужан да све радње и мере из члана 29. Закона врши у у обиму и учесталости која одговара степену ризика утврђеном у аналази ризика из члана 6. Закона која обухвата поред анализе ризика у односу на целокупно пословање обвезника и анализу ризика за сваку групу ризика или врсту странке, односно пословног односа, односно услуге које обвезник пружа у оквиру своје делатности, односно трансакције.

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца