APML logo
Српски Srpski English

Закони
Датотеке за преузимање

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма (Сл. гласник РС 113/17)479KB.pdf
Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма (Сл. гласник РС 113/17)143KB.doc
Кривични законик1404KB.doc
Законик о кривичном поступку1993KB.doc
Закон о финансијском лизингу293KB.doc
Закон о привредним друштвима1896KB.doc
Закон о ревизији456KB.doc
Закон о рачуноводству259KB.doc
Закон о банкама1077KB.doc
Закон о осигурању759KB.doc
AML/CFT Law (Official Gazette of RS, 113/2017)76KBdocx
Закон о одговорности правних лица за кривична дела185KB.doc
Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела224KB.doc
Закон о тржишту капитала853KB.doc
Закон о инвестиционим фондовима391KB.doc
Закон о удружењима238KB.doc
Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре154KB.doc
Царински закон1022KB.doc
Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима467KB.doc
2011 Управа за спречавање прања новца