APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Лиценце код обвезника који обављају више делатности за које је предвиђено лиценцирање

Лиценце код обвезника који обављају више делатности за које је предвиђено лиценцирање

Питање:

Уколико банка има лиценцу за банкаре по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма, да ли мора имати лиценцу за брокере ако је та делатност организована у оквиру банке? Уколико је неопходно имати и ту лиценцу, да ли је потребно да их поред овлашћеног лица има и заменик овлашћеног лица? Да ли интерни ревизор треба да има лиценцу?

 

Одговор:

Банка, која у оквиру својих послова обавља више делатности за које је предвиђено лиценцирање мора имати овлашћено лице које има лиценце из свих области. Нпр, ако банка осим банкарских, обавља брокерско-дилерске послове, послове посредовања у осигурању и мењачке послове, овлашћено лице мора имати положен стручни испит и за банкарске послове, брокерско-дилерске послове, послове посредовања у осигурању и мењачке послове.

Како у члану 40. став 2. Закона о спречавању прања новца (у даљем тексту: Закон) стоји да заменик овлашћеног лица мора да испуњава исте услове као овлашћено лице, мишљења смо да и заменик овлашћеног лица мора имати лиценцу за обављање делатности којом се обвезник бави. При том, за правилну примену Закона је потребно да постоји број лиценци који одговара броју послова којима се банка бави, што значи да је на обвезнику да одлучи да ли ће једно овлашћено лице и његов заменик имати све лиценце, или ће се обвезник одлучити за именовање овлашћеног лица и његовог заменика за сваку делатност којом се бави. Закон не прописује обавезу да и интерни ревизор мора имати лиценцу, али ни не искључује могућност да и остала заинтерeсована лица, која нису овлашћена лица и њихови заменици, полажу стручни испит и добију лиценцу.

 

2011 Управа за спречавање прања новца