APML logo
Српски Srpski English

О лиценцама

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: Закон) у члану 40 овлашћује Управу за спречавању прања новца да овлашћеним лицима и њиховим заменицима издаје лиценцу. Лиценца се издаје на основу положеног стручног испита. Садржај и начин полагања стручног испита су уређени у Правилнику о методологији за извршавање послова у складу са Законом.

Стручни испит се састоји из општег и посебног дела. У општем делу се проверава познавање Закона и прописа донетих на основу Закона, а у посебном делу се проверава познавање система за спречавања прања новца у области специфичној за одређеног обвезника. Па се тако, нпр. за овлашћена лица у банкама, проверава познавање Смерница за процену ризика за прање новца и финансирања тероризма које је донела Народна банка Србије, Препорука за пријављивање сумњивих трансакције, забране дојављивања и познавања и праћења странке, итд. Посебни део се може састојати из задатака који заправо представљају опис случајева из праксе, где се од кандидата очекује да саставе пријаву сумњиве трансакције и образложе разлоге за сумњу. Треба знати да се за правна лица која у оквиру свог пословања обављају више делатности на основу којих су обвезници по Закону, захтева да имају онолико лиценци колико делатности обављају. Па тако, нпр. ако у оквиру банке постоји одељење које се бави брокерско-дилерским пословима, као и одељење које се бави пословима осигурања, банка мора имати лиценцирано овлашћено лице из три области: банкарски послови, послови оосигурања и брокерско-дилерски послови. Небитно је да ли ће те три лиценце имати три лица, или ће једно лице имати све три лиценце.

Од кандидата се, осим познавање релевантних прописа, очекује и разумевање на који начин је систем успостављен и како би у идеалним условима требало да функционише.

Стручни испит се полаже пред трочланом комисијом, коју образује директор Управе. Комисија већином гласова одлучује о резултатима испита.

Кандидат који је остварио преко 80 % могућих бодова је положио стручни испит и издаје му се лиценца. Лиценца се издаје на пет година.

Кандидат који је на стручном испиту имао мање од 80% тачних одговора није положио стручни испит и може га поново полагати по протеку рока од два месеца од дана неуспелог полагања.

 2011 Управа за спречавање прања новца