APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Отварање рачуна код пословних банака и утврђивање стварног власника

Отварање рачуна код пословних банака и утврђивање стварног власника

Питање:

Да ли постоји нека поједностављена процедура код утврђивања власничке структуре када се ради о предузећима која се котирају на међународним и домаћим берзама?

Одговор:

Закон о спречавању прања новца  и финансирања тероризма („Сл. гласник РС“, бр. 20/2009 и 72/2009, 91/2010 – у даљем тексту: Закон) је усклађен са европским стандардима, а између осталих са Директивом  2005/60/ЕС Европског парламента и Савета о спречавању коришћења финансијског сектора у сврхе прања новца и финансирања тероризма. Наведена обавеза  се односи на утврђивање стварног власника правног лица и лица страног права. Ова обавеза је прописана у „40 препорука ФАТФ“ које се односе на спречавање прања новца.

            Члан 32. Закона предвиђа поједностављене радње и мере познавања и праћења странке од стране обвезника ако је обвезник на основу анализе ризика утврдио да његова странка, пословни однос, услуга коју пружа у оквиру своје делатности или трансакција потпадају под ниско ризичну групу за прање новца и финансирања тероризма. У ставу 1. тачки 4. наведеног члана стоји да се поједностављене мере могу извршити у случају ако је странка „привредно друштво чије су издате хартије од вредности укључене на организовано тржиште хартија од вредности које се налази у Републици Србији или држави у којој се примењују стандарди на нивоу стандарда Европске уније...“ где се подразумевају и акционарска друштва која се котирају на берзама. У том случају банке су у обавези да прикупе следеће податке: пословно име, адресу и седиште правног лица, намену и претпостављену природу пословног односа и датум успостављања пословног односа. Дакле, не постоји обавеза утврђивања стварног власника акционарског душтва чије се акције котирају на организованом тржишту хартија од вредности које је на нивоу стандарда Европске уније.

2011 Управа за спречавање прања новца