APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Страни функционер и обавеза прибављања писмене сагласности највишег руководства

Страни функционер и обавеза прибављања писмене сагласности највишег руководства

Питање:

Молимо за мишљење о начину спровођења обавезе предвиђене ставом 2. и ставом 4. тачка 2. члана 29., као и ставом 2. тачка 2. члана 30. Закона, да је запослени који води поступак успостављања лоро коресподентског односа или пословног односа са страним функционером пре успостављања ових односа дужан да прибави писмену сагласност највишег руководства. Сходно члану 3. тачка 28., алинеја друга, највишим руководством код затвореног акционарског друштва сматра се - управни одбор.

Начин сазивања седница управног одбора, како редовних и ванредих, регулисан је Законом о банкама и Законом о привредним друштвима.

Закон о банкама у члану 74. предвиђа да се седнице управног одбора одржавају по потреби, а најмање једном у три месеца. Поменутим чланом 74. став 4. предвиђено је да представник Народне банке Србије може присуствовати седници, у ставу 5. се прописује да управни одбор обавештава Народну банку Србије о датуму, месту и времену одржавања седнице у року предвиђеном за обавештавање чланова управног одобора.

Закон о привредим друштима у члану 315. став 3. прописује да се писани позив за седницу управног одбора акционарског друштва доставља свим члановима управног одбора најкасније осам дана пре одржавања ванредне седнице, осим ако се седница заказује у  хитним случајевима предвиђеним статутом, када тај рок може бити и краћи.

С обзиром на то да је банка  организована у форми затвореног акционарског друштва, сходно напред поменутим законским прописима који регулишу начин обавештавања чланова управног одбора и Народне банке Србије о заказивању седнице управног одбора Банке, молимо за Ваше мишљење о следећем:

- да ли је могуће успоставити лоро коресподентски однос са страном банком или пословни однос са страним функционером на основу сагласности Извршног одобора банке уз услов да се на првој редовној или ванредној седници управног одбора верификује одлука Извршног одбора, као и да се у случају да управни одбор не верификује одлуку Извршног одбора, успостављени пословни однос раскине?

- такође да ли постоји могућност да се сагласност Извршног добора прибави накнадно тј.

по успостављању лоро коресподенстког односа са страном банком или послованог односа

са страним функционером, на првој седници Извршног одбора које се по правилу

одржавају једном недељно?

Одговор:Члан 29. став 2. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09,72/09 и 91/10 - у даљем тексту: Закон) прописује обавезу прибављања писменог одобрења  највишег руководства у обвезнику, приликом успостављања лоро кореспондентског односа. Закон још наводи да се сагласност прибавља пре успостављања тог односа.

Због тога смо мишљења да се не може дати накнадна сагласност чланова управног одбора, нити накнадна верификација такве сагласности.

Ипак, остаје могућност да чланови управног одбора банке дају овлашћење члановима извршног одбора банке за давање сагласности која је услов за успостављање лоро кореспондентског односа.

 

2011 Управа за спречавање прања новца