APML logo
Српски Srpski English

Овлашћено лице

Питање:

Које је лице код обвезника меродавно да процени да ли је нека трансакција или лице сумњиво?

Одговор:

На основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма обвезник је дужан да изради анализу ризика од прања новца и финансирања тероризма. На основу члана 7. анализа садржи процену ризика за сваку групу или врсту странке, пословног односа, услуге коју обвезник пружа у оквиру своје делатности или трансакције. Обвезник треба да изради листу индикатора (показатеља) за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма. Обвезник је дужан да обезбеди редовно стручно образовање, оспособљавање и усавршавање запослених, које се састоји и у упознавању са одредбама закона и прописа донетих на основу њега као и интерних аката  које доноси обвезник.

Дакле, у одговору на Ваше питање, банка је у обавези да одреди да ли у погледу неког лица или трансакције постоји сумња или не, а које ће лице у банци бити меродавно утврђује својим интерним актима. С обзиром на то да за вршење појединих радњи и мера за спречавање прања новца и финансирања тероризма обвезник именује овлашћено лице и његовог заменика као и да овлашћено лице, између осталог, треба да познаје природу пословања у областима која су подложна ризику прања новца и финансирања тероризма као и да поседује лиценцу за обављање тих послова, сматрамо да је логично да то буде овлашћено лице.

 

2011 Управа за спречавање прања новца