APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Oвлашћено лице –потребна документа из суда И МУП-а

Oвлашћено лице –потребна документа из суда И МУП-а

Питање:

Која документација је потребна као доказ да овлашћено лице није правноснажно осуђивано или да се против њега не води кривични поступак, а на основу члана 40. став 1. тачка 2. Закона?

Одговор:

На основу члана 40. став 1. тачка 2) Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10), овлашћено лице мора испуњавати и услов да није правоснажно осуђивано а казна није брисана или се против њега не води кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности и кривична дела против привреде, против службене дужности и финансирања тероризма. Уверење из казнене евиденције (тј. да лице није осуђивано) издаје Министарство унутрашњих послова, док уверење да против неког лица није покренута истрага, нити је подигнута оптужница издаје надлежни суд, па на основу тога треба прибавити уверење и од МУП-а и од надлежног суда.

2011 Управа за спречавање прања новца