APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Чување документације странке код трећег лица

Чување документације странке код трећег лица

Питање:

Да ли је у складу  са прописима да се документација о власничкој структури приликом отварања рачуна, а у складу са захтевом клијента,  достави најужем кругу лица у банци која би извршила преглед те документације и након тога је ковертирану доставило трећем лицу (адвокатској канцеларији) на чување. У случају захтева Управе, Народне банке Србије или других овлашћених органа, документација би се доставила директно тужиоцу.

 

Одговор:

На основу члана 77. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10 – у даљем тексту: Закон), обвезник је тај који је дужан да податке и документацију у вези са странком, успостављеним пословним односом са странком и извршеном трансакцијом прибављене у складу са овим законом, чува најмање 10 година од дана окончања пословног односа, односно извршене трансакције, а не неко треће лице. Осим тога, обвезник је дужан да редовно прати пословање и проверава усклађеност активности странке са природом пословног односа и уобичајеним обимом и врстом пословања странке, да врши проверу усаглашености пословања странке са претпостављеном сврхом и наменом пословног односа који је странка успоставила са обвезником. Праћење пословања странке укључује и праћење и проверу усаглашености пословања странке са њеним уобичајеним обимом пословања, као и праћење и ажурирање прибављених исправа и података о странци. То подразумева између осталог и стално упоређивање прибављених докумената са постојећим стањем.

Мишљења смо да је за испуњавање свих ових обавеза по основу Закона неопходно да прикупљена документација у сваком тренутку буде доступна запосленим  код обвезника који раде на пословима праћења и познавања странке, а у циљу спречавања прања новца и финансирања тероризма, и то за све време трајања пословног односа. Закон не садржи одредбу о броју лица код обвезника којима се доставља документација на основу које се врши идентификација клијента.

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца