APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Идентификација физичког лица странца

Идентификација физичког лица странца

Питање:

Да ли је приликом идентификације страног физичког лица који је законски заступник (пуномоћник, прокуриста) привредног друштва које отвара рачун у банци, поред идентификационог документа - пасоша потребно тражити и документацију о основу боравка у Републици Србији или не?

Законом о странцима („Сл.гласник РС", бр 97/2008) уређени су услови, кретање и боравак странаца и надлежност и послови органа државне управе РС у вези са уласком, кретањем и боравком странаца на територији РС.

Боравак странаца у смислу овог Закона је: боравак до 90 дана, привремени боравак и стално настањење.

Привремени боравак може да се одобри странцу који намерава да борави у РС дуже од 90 дана због рада, запошљавања, обављања привредне или друге професионалне делатности.

Чланом 64. овог закона прописано је да странац у Републици Србији доказује свој идентитет страном путном исправом, личном картом за странца, посебном личном картом и другом јавном исправом која садржи фотографију.

Такође, закон дефинише и појам пребивалишта и боравишта, те тако боравиште је, у смислу овог закона, место у коме странац коме је одобрен боравак у Републици Србији, има намеру да борави дуже од 24 часа.

Пребивалиште је, у смислу овог закона, место у коме странац коме је одобрено стално настањење има намеру трајно да живи на одређеној адреси.

Напомињемо да је Законом о странцима, чланом 80. предвиђено да надзор над спровођењем овог закона и прописа донетих на основу овог закона врше министарство надлежно за унутрашње послове и министарство надлежно за спољне послове, свако у делу који се односи на надлежност тог министарства.

Како Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, подзаконским актима, Законом о регистрацији привредних субјеката, Одлуком Народне банке Србије о условима и начину отварања, вођења и гашења рачуна код банке, није предвиђен документ - пријава боравка за странце, већ само фотокопија личног документа, али полазећи од тога да Банка од клијента може да тражи и другу документацију у складу са прописима Републике Србије, да ли је неопходно од страног физичког лица које је заступник (пуномоћник, прокуриста) привредног друштва које отвара рачун у банци тражити документацију о основу боравка у Републици Србији?

Одговор:

Члан 16. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: Закон), прописује да обвезник утврђује и проверава идентитет  заступника  прикупљањем података из члана 81. став 1. тачка 2. Закона, и то увидом у лични документ или из неке друге службене исправе. Подаци који се прикупљају су следећи: име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште и јединствени матични број заступника.

Дакле, један од података који се прибавља је пребивалиште, или, ако из неког разлога није могуће прибавити податке о пребивалишту, боравиште.

Начин на који се прибавља овај податак је такође прописан чланом 16. Закона - то је пре свега, увидом у лични документ, што је, када је у питању странац, свакако пасош.

А ако није, хипотетички гледано, могуће прибавити податке о пребивалишту странца из његовог пасоша, или ако се странац настанио у Републици Србији, са намером да трајно живи у њој, податак о пребивалишту се може прибавити из друге службене исправе, што је у овом случају одобрење за привремени боравак или стално настањење странца.

 

2011 Управа за спречавање прања новца